Een (zorg) ethische analyse van de COVID-19 beleidskeuzes

Dataset

Description

Het project Zorgzaam uit de crisis liep van september 2020 tot en met september 2022 en beoogde een zorgethische analyse van de normatieve uitgangspunten van het coronacrisisbeleid van de Nederlandse overheid. Het eerste deel bestond uit een analyse van de ethische rechtvaardiging van de gemaakte keuzes in het nationale crisisbeleid. Centraal stond een kwantitatieve en kwalitatieve analyse in R van regeringsbrieven aan de Tweede Kamer over het gevoerde beleid tijdens de eerste coronagolf (maart-september 2020). De dataset bestaat uit 26 brieven in een .txt bestand en de analyse in R.Het tweede deel van dit project focuste op vier kwetsbare groepen en hun zorgnetwerk. Het gaat om ouderen met thuiszorg, mensen met een licht verstandelijke beperking in een zorginstelling, ongedocumenteerden en statushouders, en tot slot om palliatieve hospicezorg. Mensen zijn geïnterviewd over hoe zij kwetsbaarheid en afhankelijkheid hebben ervaren tijdens de pandemie en de crisisrespons die daarop volgde. Ook is er gevraagd aan welke zorg zij behoefte zouden hebben. De dataset bestaat uit een 1 focusgroep met zorgverleners rondom de (medische) zorg aan ongedocumenteerden en uit interviews met de kwetsbare groepen zelf, hun informele zorgnetwerk en zorgprofessionele. Ook de analyse in Atlas.ti is bijgevoegd. Uitgesplitst gaat het om:4 interviews met ongedocumenteerden, 3 interviews met statushouders, 4 interviews met vrijwilligers programma ‘recht op zorg’ voor ongedocumenteerden;8 interviews met cliënten van een zorgorganisatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking, 5 interviews met hulpverleners van een zorgorganisatie voor mensen een licht verstandelijke beperking, 2 interviews met naasten van cliënten van een zorgorganisatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking;5 interviews met zelfstandig wonende ouderen die thuiszorg ontvangen, 6 interviews met medewerkers van een thuiszorgorganisatie, 2 interviews met mantelzorgers van een zelfstandig wonende persoon op leeftijd;8 interviews met (zorg)medewerkers van een hospice, 2 interviews met mensen van wie een dierbare in een hospice is overleden.
Date made available2022
PublisherDANS Data Station Social Sciences and Humanities

Cite this