CHALLENGE! Moeilijk verstaanbaar gedrag verstaan in de context: een gezamenlijke verkenning van de ervaren moeilijkheden en mogelijkheden in vastlopende situaties rond mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking

Project Details

Description

De afgelopen jaren is er veel kennis en kunde ontwikkeld in de begeleiding van mensen met een VB en moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Helaas blijkt deze kennis en kunde niet altijd toereikend waardoor zorgprofessionals dikwijls met hun handen in het haar zitten. Tevens is er vanaf de jaren ‘90 een ontwikkeling in de zorg gaande waarin veiligheid, transparantie, professionalisering en verantwoording prioriteit krijgen. Deze trend leidt ertoe dat een andersoortig, veelal impliciet instrumentarium (emoties, verbeelding, intuïtie, morele kennis) van professionals meer en meer op de achtergrond raakt, terwijl in de omgang met MVG juist deze kennis van grote waarde is. MVG wordt namelijk gezien als het gevolg van een interactie tussen de persoon en zijn omgeving; iemand wordt onvoldoende/te eenzijdig begrepen. In deze interactie spelen feiten,
betekenissen, belangen, normen en waarden een grote rol in hoe het gedrag wordt geduid en er vervolgens naar wordt gehandeld. In deze aanvraag beschrijven wij hoe we met behulp van een nieuw en duurzaam samenwerkingsverband blijvend zoeken naar aanvullende mogelijkheden om de zorg op een zodanige wijze te organiseren dat er geen/nauwelijks sprake is
van een interactie met als gevolg MVG. De essentie van deze zoektocht is om voor de huidige zorgcontext relatief nieuwe bronnen en perspectieven aan te boren, met name gericht op het vergroten van ruimte voor het meer impliciete
instrumentarium van professionals. Daartoe combineren we langdurig onderzoek in 14 casussen met een ‘lerende buitenring’, uitmondend in een lerende gemeenschap op basis van gedeelde kennis (‘Community of Practice’).
Short titleCHALLENGE
StatusFinished
Effective start/end date1/04/2015/07/22