Hoe thuiszorgmedewerkers goede zorg kunnen bieden die aansluit bij zingeving van ouderen

 • Hupkens, Susan (Principal Investigator)

  Project Details

  Description

  In the course of their daily work, home care workers come into contact with elderly people's questions of meaning, but do not always know how to deal with them properly. Susan Hupkens studied how spiritual carers can be used as coaches to make care givers more sensitive to these types of questions and help them deal with them. This resulted in the thesis 'At home with meaning'. She also developed teaching materials that you can download.

  Beschrijving

  Thuiszorgmedewerkers komen in hun werk dagelijks in aanraking met zingevingsvragen van ouderen, maar weten niet altijd hoe ze hier op een goede manier mee om kunnen gaan. Susan Hupkens onderzocht hoe geestelijk verzorgers ingezet kunnen worden als coach om zorgmedewerkers sensitiever te maken voor dit type vragen en hen er mee te laten omgaan. Dat mondde uit in het proefschrift 'At home with meaning'. Ook ontwikkelde ze lesmateriaal dat u kunt downloaden.

  Key findings

  Interviews with older people
  Almost all the elderly people interviewed experienced meaning in life and had many different sources providing this meaning. Although their circumstances become increasingly difficult, older people do a lot to maintain meaning in life, although this takes great effort on the part of some. The elderly people interviewed did not expect care workers to pay attention to their meaning. Yet they all managed to mention situations where care workers addressed their need for meaning and this was of great value to them. Indeed, this attuned care gives a sense of pleasure, safety, recognition and appreciation. Moreover, it increases the possibility for older people to shape their own good day. "I collect more of these quality moments with people and this is important for both: the elderly get the care they deserve and I have satisfaction because I can give meaning to my work."

  Workbook and materials
  The education by spiritual carers to care professionals consisted of six different components, including team sessions and coaching on the job. Evaluation with care professionals showed that it contributed to better person-centred care, to care workers' enjoyment of their work and also to their personal growth. In the PhD project, a method for coaching care workers in this area was developed and the underlying learning-teaching process was visualised.

  Interviews met ouderen
  Vrijwel alle geïnterviewde ouderen ervoeren zin in het leven en hadden veel verschillende bronnen die voor deze zingeving zorgen. Hoewel hun omstandigheden steeds moeilijker worden, doen ouderen heel veel om zin in het leven te behouden, al kost dit sommigen grote inspanning. De geïnterviewde ouderen verwachtten niet dat zorgmedewerkers aandacht hadden voor hun zingeving. Toch wisten zij allemaal situaties te noemen waarbij zorgmedewerkers aansloten bij hun behoefte aan zingeving en dit was voor hen van grote waarde. Deze afgestemde zorg geeft namelijk een gevoel van plezier, veiligheid, erkenning en waardering. Bovendien vergroot het de mogelijkheid voor ouderen om zelf vorm te geven aan een goede dag. "Ik verzamel meer van die kwaliteitsmomentjes met de mensen en dat is belangrijk voor beiden: de ouderen krijgen de zorg die zij verdienen en ik heb voldoening omdat ik betekenis kan geven aan mijn werk."

  Werkboek en materialen
  De educatie door geestelijk verzorgers aan zorgprofessionals bestond uit zes verschillende onderdelen, waaronder teamsessies en coaching on the job. Uit evaluatie met de zorgprofessionals bleek dat deze bijdroeg aan betere persoonsgerichte zorg, aan plezier in het werk van de zorgmedewerkers en ook aan hun persoonlijke groei. In het promotietraject is er een methode ontwikkeld voor de coaching van zorgmedewerkers op dit gebied en is het onderliggende leer-onderwijsproces in beeld gebracht.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/1531/12/18

  Keywords

  • elderly
  • care giving competences
  • meaningful care