Project Details

Description

The mission of the knowledge hub (field lab) is to further professionalize spiritual care (GV) at home and join forces in this field as much as possible by establishing a solid basis for collaboration. GV at Home has the primary focus in this project. This care is often multidisciplinary. As an extension of the professionalization of GV at Home, therefore, care for meaning-giving by all professionals and volunteers in the home situation (ZvZ Home) will also be further developed.

The knowledge hub aims to provide a platform for three closely related goals:
1. the development of a knowledge infrastructure that promotes cooperation, knowledge development and knowledge exchange. This is done on the basis of a dialogue between (university and HBO) education, research and practices of GV at Home, collaborating with other professional groups (ZvZ Thuis). The development of a knowledge base is also part of this;
2. the development of a learning community that promotes exchange between and in learning networks around innovations in the practice of GV at Home and ZvZ at Home for the benefit of clients in primary care and social domain;
3. the development of practice-based evidence through research into the needs, goals, practices and outcomes of GV at Home.

Beschrijving

De missie van de te ontwikkelen kenniswerkplaats is om geestelijke verzorging (GV) Thuis verder te professionaliseren en de krachten op dit terrein zoveel mogelijk te bundelen door een stevige basis voor samenwerking te vestigen. GV Thuis heeft de primaire focus in dit project. Deze zorg komt vaak multidisciplinair tot stand. In het verlengde van de professionalisering van GV Thuis, wordt dus ook de zorg voor zingeving door alle professionals en vrijwilligers in de thuissituatie (ZvZ Thuis) verder ontwikkeld.

De kenniswerkplaats beoogt een platform te bieden voor drie nauw met elkaar verbonden doelen:
1. de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur die samenwerking, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bevordert. Dit gebeurt op basis van een dialoog tussen (universitair en HBO) onderwijs, onderzoek en praktijken van GV Thuis, waarin wordt samengewerkt met andere beroepsgroepen (ZvZ Thuis). Ook de ontwikkeling van een kennisbank maakt hier deel van uit;
2. de ontwikkeling van een leergemeenschap die de uitwisseling tussen en in leernetwerken bevordert rondom innovaties in de praktijk van GV Thuis en ZvZ Thuis ten behoeve van cliënten in eerstelijnszorg en sociaal domein;
3. de ontwikkeling van practice-based evidence door onderzoek naar de behoeften, doelen, werkwijzen en uitkomsten van GV Thuis.
Short titleKenniswerkplaats
StatusFinished
Effective start/end date1/10/2130/09/23

Keywords

  • kenniswerkplaats
  • geestelijke verzorging thuis
  • professionalisering
  • uitkomstenonderzoek
  • kennisbank
  • interventiebank
  • kennisinfratsructuur
  • kennisdeling