Onderzoek naar project Maatschappelijke Diensttijd

Project Details

Description

In 2018, the Dutch government, in cooperation with the Nederlandse Jeugdraad (NJR, Dutch Youth Council), the Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV, Association of Dutch Voluntary Work Organisations) and ZonMw, launched the civic service project. The aim is to develop talents, meet others and do something for another. Since its launch, about 60,000 young people have participated and there is a national MDT network with almost 5,000 organisations that young people can turn to. They can complete their MDT time in various sectors: nature & animals, technology & ICT, politics & governance, education & education, media & culture, sports, safety, care & welfare.

The University of Humanistic Studies examined what participants who took part in MDT Education and MDT YourCube in 2020 and 2022 expected at the start of their MDT pathways and what they learned in the pathways. The study shows that participants in both pathways did not know quite what to expect beforehand. However, they did have an idea of what they wanted to learn or develop in.

For the younger participants (who mainly participated in MDT Education), it was mainly about getting to know themselves better so they know better what kind of work they want to do later. The older age groups (who mainly participated in MDT YourCube) mainly wanted to learn skills that would allow them to better practice the profession they already do or want to do. In retrospect, participants in both pathways are very positive, even if they sometimes found the work challenging and occasionally ran into constraints.

Beschrijving

In 2018 startte de Nederlandse overheid, in samenwerking met de Nederlandse Jeugdraad (NJR), de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en ZonMw met de Maatschappelijke Diensttijd. Doel is het ontwikkelen van talenten, anderen ontmoeten en iets doen voor een ander. Sinds de start hebben ongeveer 60.000 jongeren deelgenomen en is er een landelijk MDT-netwerk met bijna 5000 organisaties waar jongeren terecht kunnen. Ze kunnen hun MDT-tijd invullen in verschillende sectoren: natuur & dier, techniek & ICT, politiek & bestuur, onderwijs & educatie, media & cultuur, sport, veiligheid, zorg & welzijn.

De Universiteit voor Humanistiek onderzocht wat deelnemers die in 2020 en 2022 hebben meegedaan aan MDT Onderwijs en MDT YourCube, verwachtten bij aanvang van hun MDT-traject en wat ze in de trajecten hebben geleerd. Het onderzoek laat zien dat deelnemers aan beide trajecten vooraf niet goed wisten wat ze konden verwachten. Wel hadden ze een idee van wat ze wilden leren of waarin ze zich wilden ontwikkelen.

Bij de jongere deelnemers (die vooral meededen aan MDT Onderwijs) ging het vooral om het beter leren kennen van zichzelf zodat ze beter weten wat voor werk ze later willen doen. De oudere leeftijdsgroepen (die vooral meededen aan MDT YourCube) wilden vooral vaardigheden aanleren waardoor ze het beroep dat ze al doen of willen doen, beter kunnen uitoefenen. Achteraf zijn de deelnemers aan beide trajecten heel positief, ook al vonden ze de werkzaamheden soms uitdagend en liepen ze af en toe tegen beperkingen aan.

Key findings

The quantitative research makes clear that participants - after both MDT trajectories - score significantly more positively on a significant part of the measured competences. Participants indicate that they have gained more self-confidence, that they can handle more than they thought beforehand, and that they are no longer afraid to approach people. They are also more positive about volunteering. They have experienced that volunteering is very fulfilling and that it is "something very beautiful".

Het kwantitatieve onderzoek maakt duidelijk dat deelnemers – na afloop van beide MDT-trajecten - significant positiever scoren op een aanzienlijk deel van de gemeten competenties. Deelnemers geven aan dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen, dat ze meer aankunnen dan ze vooraf dachten, en dat ze niet bang meer zijn om op mensen af te stappen. Ze zijn ook positiever over vrijwilligerswerk. Ze hebben ervaren dat vrijwilligerswerk veel voldoening geeft en dat het ‘iets heel moois is’.
Short titleMDT
StatusFinished
Effective start/end date1/09/2231/05/23

Keywords

  • volunteering
  • civic service
  • quantitative research