Samen verder na de crisis: De impact van coronamaatregelen op samenwerking rondom mensen met EVMB

Project Details

Description

The COVID-19 restrictions led to far-reaching ethical issues within inpatient residential care facilities for people with severe or profound intellectual and/or
multiple disabilities (PIMD). This caused a lot of uncertainty, stress, powerlessness and frustration, both in the primary process and in policy-making. It also
put pressure on collaboration and alignment, which are crucial in the care for this vulnerable group. In this care ethical case study, we examine how in
three residential care facilities for people with PIMD relationships and attunement are shaped after the corona crisis. Thereby we pay special attention to
the impact of stories about the corona crisis, told by relatives, care professionals, behavioural experts, managers, executives and policymakers. The aim is
to understand how cooperation in the care of people with PIMD can be shaped in a way that 1) does justice to everyone involved and 2) endures in the
current labour market as well as in future crisis situation.

Beschrijving

De coronamaatregelen leidden binnen intramurale woonzorglocaties voor mensen met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking (EVMB)
tot ingrijpende ethische vraagstukken. Dit zorgde voor veel onzekerheid, stress, onmacht en frustratie, zowel in het primaire proces als in de
beleidsvorming. Hierdoor kwamen onderlinge relaties en afstemming, die cruciaal zijn in de zorg voor deze kwetsbare doelgroep, onder druk te staan. In
deze zorgethische casestudie onderzoeken we in drie woonzorglocaties voor mensen met EVMB hoe de relaties en afstemming na de coronacrisis vorm
krijgen. Hierbij hebben we speciale aandacht voor de doorwerking van verhalen over de coronamaatregelen, verteld door naasten, begeleiders,
gedragsdeskundigen, leidinggevenden en beleidsmakers. Doel is om te begrijpen hoe samenwerking in de zorg voor mensen met EVMB vorm kan krijgen
op een manier die 1) recht doet aan alle betrokkenen en 2) stand houdt in de huidige arbeidsmarkt én in toekomstige crisissituaties
Short titleSamen verder na de crisis
StatusActive
Effective start/end date1/12/231/09/24

Keywords

  • care ethics
  • collaboration
  • case study
  • relationality
  • EMVB