'Dit is leven'. Een studie naar ex-prostituees

J.J.N. Westerik

  Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisAcademic

  775 Downloads (Pure)

  Abstract

  In deze studie is een analyse gemaakt van de levensverhalen van vrouwelijke ex-prostituees, die vrijwillig in de prostitutie zijn gaan werken. Bij de analyse van deze levensverhalen is gebruik gemaakt van de structuratietheorie van Giddens en de maatschappij-theoretische analyses van Giddens en Beck. Bij de analyse zijn twee centrale uitgangspunten gebruikt. Ten eerste heb ik geprobeerd om niet in dualismes te vervallen. Het denken in elkaar uitsluitende tegenstellingen, zoals slachtofferschap óf actorschap dan wel de prostitutiewereld óf de reguliere wereld, is namelijk binnen de prostitutieliteratuur een veelvoorkomend fenomeen. Ik denk dit mede te voorkomen omdat ik als tweede uitgangspunt de veronderstelling heb gehanteerd dat ik geen adequate beschrijving kan geven van ex-prostitutie zonder gebruik te maken van de verhalen van ex-prostituees zelf. Met deze twee uitgangspunten heb ik voortgebouwd op een lijn die in de jaren negentig van de vorige eeuw is ingezet door een aantal onderzoekers. Zij zochten naar manieren om de dualismes tussen actor- en slachtofferschap en tussen de reguliere en de prostitutiewereld te overstijgen en wilden een geïntegreerde benadering hanteren. Verder sluit het tweede uitgangspunt aan bij mijn constatering dat er slechts zeer weinig onderzoek is gedaan naar ex-prostitutie, en er als gevolg hiervan weinig bekend is over de wijze waarop ex-prostituees omgaan met hun ervaring in de prostitutie. Deze twee uitgangspunten zijn medebepalend geweest voor mijn vraagstelling, die zich richt op de vraag welke invloed prostitutie heeft op het dagelijks leven van ex-prostituees en de wijze waarop deze invloed zichtbaar wordt in hun handelen. Deze centrale vraag is vervolgens verder gespecificeerd in drie deelvragen: 1. Wat zijn de persoonlijke verhalen van ex-prostituees? 2. Hoe verlopen structuratieprocessen, bezien vanuit het perspectief van de respondenten? 3. Leveren bovenstaande exercities noties voor een analyse die enerzijds recht doet aan de individuele levensverhalen van ex-prostituees en anderzijds aanknopingspunten biedt voor algemene beleidsontwikkeling.
  Original languageAmerican English
  Supervisors/Advisors
  • Hortulanus, R.P., Supervisor, External person
  • Valkenburg, B., Supervisor, External person
  Award date27 Oct 2009
  Print ISBNs9789090244686
  Electronic ISBNs9789090244686
  Publication statusPublished - 27 Oct 2009

  Cite this