Aan de praat, over moreel beraad. Responsief evaluatie onderzoek naar moreel beraad binnen GGZ-instelling Reinier van Arkel

  • Krystel Honsbeek

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In 2004 is met behulp van dr. Bert Molewijk (VUmc) en dr. Margreet Stolper (VUmc) het moreel beraad binnen een van de divisies van GGZ-instelling Reinier van Arkel geïmplementeerd. Nu, twaalf jaar later, wordt moreel beraad nog steeds gevoerd en ligt het plan er om het moreel beraad ook in andere eenheden van de organisatie in te voeren. In opdracht van VUmc wordt in deze responsieve evaluatie de ervaringen van betrokkenen geëvalueerd. Het doel van deze responsieve evaluatie is om te leren van alle ervaringen. De hoofdvraag is als volgt: “Hoe wordt moreel beraad binnen Reinier van Arkel ervaren door verschillende betrokkenen en wat kunnen we hiervan leren voor de zorgethiek en de praktijk?”. Op dialogische wijze worden de ervaringen van zes verschillende belanghebbenden verzameld en geanalyseerd. Uit de bevindingen blijkt dat de ervaringen met moreel beraad vooral positief zijn. Het moreel beraad binnen Reinier van Arkel wordt door alle betrokkenen als belangrijk ervaren voor de kwaliteit van zorg, professionele ontwikkeling en teambuilding. Vanuit de zorgethiek kan geleerd worden dat het tijdens een moreel beraad belangrijk is dat er oog is voor critical insights als praktijken, lichamelijkheid en emoties, afhankelijkheid en kwetsbaarheid, macht en positie. Vanuit de bevindingen worden de critical insights tegelijkertijd verrijkt en rijzen nieuwe discussiepunten op die vragen voor nadere reflectie. Uit de bevindingen blijkt tot slot dat de betrokkenen het belangrijk vinden dat moreel beraad organisatiebreed ingevoerd en georganiseerd wordt. Er zijn verschillende visies over de wijze waarop dat het beste kan gebeuren. Alle betrokkenen vinden het belangrijk om op dialogische wijze met elkaar daarover in gesprek te gaan. Aangeraden wordt om deze dialoog in een focusgroepbijeenkomst aan te gaan.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorM. A. Visse (Supervisor) & M. Stolper (Supervisor)

Cite this

'