Affectieve geraaktheid door muziek als ingang voor een zorgrelatie. Een fenomenologische studie naar de rol van muziek in de zorg voor mensen met Korsakov.

  • Floor Groeneveld

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de betekenis van affectieve geraaktheid door muziek bij het aangaan van een zorgrelatie. Met dit onderzoek wordt geprobeerd meer inzicht te verkrijgen in hoe muziek eventueel een opening tot stand kan brengen. Vanuit de theorie van filosofe Nel Noddings is er conceptueel gestalte gegeven aan het begrip ‘affectieve geraaktheid’. Vervolgens is de belichaamde dimensie van zorg omschreven aan de hand van verschillende filosofische en zorgethische theorieën. De beschrijving van het begrip ‘affectieve geraaktheid’ en de belichaamde dimensie van zorg vormen de basis voor het empirische gedeelte van dit onderzoek. Door middel van observaties en het afnemen van interviews bij muziektherapeuten en hun cliënten met Korsakov is het fenomeen van het ontstaan van een zorgrelatie door muziek en de betekenis van affectieve geraaktheid nader bestudeerd en in relatie gebracht met de zorgrelatie tussen de muziektherapeut en cliënt. Vanuit de analyse zijn drie thema’s naar voren gekomen: een uitnodiging, een opening en contact. Deze drie thema’s vormen een opeenvolgende beschrijving van het proces van het aangaan van een zorgrelatie middels muziek. Lichamelijkheid vervult hier een sleutelrol in. Het laat enerzijds zien dat ons lichaam kennis bezit die we vaak onbewust inzetten en anderzijds laat het zien dat affectieve geraaktheid iets is wat ons overkomt. Daarnaast beoogt dit onderzoek meer aandacht te vragen voor de rol van muziek in de zorg voor mensen waarbij moeilijk een ingang te vinden is, zoals mensen met Korsakov. Typering onderzoek: Dit is een deels conceptuele- deels empirische studie. Het empirische gedeelte van dit onderzoek betreft een fenomenologische reflective lifeworld approach volgens de theorie van Karin Dahlberg.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. van Nistelrooij (Supervisor) & van der H. Meide (Supervisor)

Cite this

'