Afstand en nabijheid in de zorgrelatie
: Een zorgethisch onderzoek onder verzorgenden en verpleegkundigen in de verpleeghuiszorg voor mensen met de ziekte van Huntington

  • annemiek helmers

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In dit afstudeeronderzoek staan de begrippen afstand en nabijheid centraal, twee ogenschijnlijk eenvoudige begrippen die te allen tijde deel uitmaken van de zorgrelatie. Dit zorgethische onderzoek heeft tot doel een dieper inzicht te verkrijgen in de beleving van zorgmedewerkers met betrekking tot afstand en nabijheid in de zorgrelatie, bewustwording te creëren van normatieve verwachtingen die hierbij leven, en praktische handvatten te bieden voor het omgaan met afstand en nabijheid in de verpleeghuiszorg voor mensen met de ziekte van Huntington.
Binnen het zorgethische onderzoek is zowel een literatuurstudie als een empirische deelstudie uitgevoerd. Bij de empirische deelstudie is gebruik gemaakt van de interpretatieve fenomenologische methodologie van Patricia Benner. Vijf zorgmedewerkers zijn een dagdeel geobserveerd, gevolgd door twee individuele interviews met elke deelnemer. Bij het tweede interview is gebruik gemaakt van associatiekaarten. Ten slotte heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met vier van de vijf deelnemers om gedeelde ervaringen uit te wisselen, de bevindingen te valideren en gezamenlijk aanbevelingen te creëren.
Tijdens de analyse van de empirische deelstudie zijn tekstuele portretten en gedichten geschreven, die samen met een thematische analyse inzicht bieden in de beleving van afstand en nabijheid en de normatieve verwachtingen van de deelnemers. Vijf thema’s geven weer op welke wijze afstand en nabijheid zich openbaren.
Uit de synthese van de bevindingen uit de literatuurstudie en de empirische deelstudie blijkt dat aspecten van de dagelijkse zorg, waaronder afstand en nabijheid, als vanzelfsprekend worden beschouwd. Zorgmedewerkers balanceren tussen afstand en nabijheid in de zorgrelatie waarbij voortdurend (individuele) afwegingen plaatsvinden. Zorgmedewerkers gaan daar op verschillende wijze mee om. Hierbij ontstaat soms twijfel over de eigen professionaliteit.
Bewust nadenken over de zorgrelatie en de normatieve verwachtingen is van belang. Hiertoe zouden op systematische wijze regelmatig en laagdrempelig gesprekken moeten plaatsvinden over de manier waarop er met elkaar en met de bewoners wordt omgegaan. Het ondersteunen van de verbeeldingskracht en het inlevingsvermogen kan hierbij helpend zijn.
Date of Award14 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorMerel A. Visse (Supervisor) & Alice P. Schippers (Supervisor)

Cite this

'