Baan in werk en weg. Een kwalitatief onderzoek naar de zingeving van werk en professionalisering

  • Astrid Oosterveld

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Werken. Bijna iedereen heeft er mee te maken. In deze tijd waarin werken steeds meer als een plicht wordt gezien en ontwikkelingen op zowel de arbeidsmarkt als onder de mensen de betekenis van werk heeft veranderd, wordt een beroep gedaan op een herwaardering van het begrip. De betekenis van werk heeft in het leven van mensen en voor organisaties in de afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt en is daarmee een andere rol gaan vervullen. De baan in het werk en de weg die daarmee bewandeld wordt is niet langer vanzelfsprekend. Voor organisaties ligt juist in deze betekenis een bron van kennis wat betreft de vormgeving van organisatiebeleid en processen. In deze scriptie vindt een theoretische en praktische verkenning naar de betekenis van werk en professionalisering plaats. Door gesprekken te voeren met medewerkers van Humanitas Rotterdam Noord worden verhalen over de betekenis van werk en professionalisering verzameld. Naar aanleiding van deze verhalen wordt in dit kwalitatieve onderzoek een beeld geschetst van diverse domeinen en elementen die verbonden kunnen worden aan de betekenis van werk. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de vraag: Hoe biedt zingeving een weg naar professionalisering? Het onderzoek laat zien, dat er een aantal belangrijke domeinen te vinden zijn in de zingeving van werk. Naar mijn mening kunnen deze domeinen: contact, uitdaging en levensloop door de organisatie gebruikt worden voor de professionalisering van zowel medewerkers als de organisatie. Immers, in de vertaalslag van de betekenis van de medewerkers ligt er voor organisaties een mogelijkheid om te beantwoorden aan de wensen van haar medewerkers en hierin levensloopbestendige banen te vormen. Op deze manier wordt in samenwerking een betekenisvolle weg gevonden voor werk en professionalisering. Aangezien de wil tot professionaliseren groter schijnt wanneer er meer zingeving wordt ervaren in en van werk.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorA. J. J. A. Maas (Supervisor) & R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor)

Cite this

'