Baas in eigen gesprek
: Wederkerigheid in machtsdynamieken tussen humanistische geestelijke verzorgers en patiënten in Nederlandse ziekenhuizen.

  • Karin de Lange

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Er is een terughoudendheid binnen humanistisch geestelijke verzorging om kritisch te reflecteren op machtsdynamieken tijdens gesprekken. Opvallend is dat binnen de geestelijke verzorging weinig aandacht wordt besteed aan machtsdynamieken. Het onderzoeksdoel is inzicht verwerven in integratieve machtsdynamieken die ontstaan tijdens ontmoetingen tussen geestelijke verzorgers en patiënten, en hoe deze machtsdynamieken invloed hebben op narratief vorming. Aansluitend op het onderzoeksdoel luidt de hoofdvraag: Hoe komt integratieve machtsdynamiek tot uitdrukking binnen verbale communicatieve handelingen in een professionele relatie tussen een geestelijke verzorger en patiënt in een ziekenhuiscontext? Voor dit exploratieve narratieve onderzoek gebruikt drie theorieën. De theorie van Sools (2020) wordt gebruikt voor de narratieve analyse-structuur. Daarbinnen zijn de meerstemmigheidstheorie van Hermans (2001) en de initiatief-respons theorie van Linell (1990) geplaatst. De theorie van Hermans en Linell zijn gebruikt om de machtsdynamieken tussen geestelijk verzorger en cliënt in kaart te brengen.
Conclusie: Nuance is heel contextafhankelijk in gesprekken. Om te bepalen of een gesprek gewelddadig is of niet moet het hele gesprek in ogenschouw genomen worden. Veel geestelijk verzorgers (GV’ers) hebben moeite met procesmatige sturing, hun eigen inbreng en communicatie op meta-niveau. Met name procesmatige sturing vanuit de geestelijke verzorger en inhoudelijke sturing van de cliënt zijn gewenst omdat dit zinservaring bevordert.

Sleutelwoorden: macht, narratief onderzoek, machtsdynamieken, humanistisch geestelijke verzorging, gelijkwaardigheid.
Date of Award14 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorGaby C. Jacobs (Supervisor) & Joanna Wojtkowiak (Supervisor)

Cite this

'