Beeldzorg in ouder-en verstandelijk gehandicaptenzorg. De invloed op de communicatie tussen zorgverleners en cliënten

  • S. Dam

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De opkomst van nieuwe communicatie- en informatietechnologie (ICT) verandert de manier waarop we met elkaar communiceren en ons tot elkaar verhouden. Nieuwe vormen van ICT worden ook in de zorg steeds meer toegepast. De ICT toepassingen waarmee zorgverleners op afstand zorg kunnen verlenen worden ‘zorg op afstand’ genoemd. Dit onderzoek richt zich op de toepassing van een specifiek soort zorg op afstand: beeldzorg. Beeldzorg is een vorm van zorg op afstand waarbij zorgverlener en cliënt via een beeldscherm en camera met elkaar communiceren. De vraag die wordt gesteld is in hoeverre communicatie via beeldzorg de relatie tussen zorgverleners en cliënten verandert. Het doel van het onderzoek is om de invloed van beeldzorg op de communicatie en relatie tussen zorgverleners en cliënten in kaart te brengen, aan de hand van de ervaringen van gebruikers. Het gaat om een kwalitatief onderzoek waarin acht zorgverleners en acht cliënten van twee verschillende zorginstellingen (ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg) zijn geïnterviewd. Daarnaast is een beperkte literatuurstudie gedaan, naar de invloed van zorg op afstand in het algemeen op de zorgrelatie. Aan de hand van het onderzoek kan worden vastgesteld dat de inzet van beeldzorg inderdaad veranderingen tot gevolg heeft. De mate waarin verandering optreedt is afhankelijk van de manier waarop beeldzorg wordt ingezet. Wanneer beeldzorg en nabije zorg door dezelfde zorgverleners worden verleend is de impact op de zorgrelatie minder groot dan wanneer voor beide zorgvormen verschillende zorgverleners worden ingezet. De mate van verandering in de zorgrelatie verschilt eveneens per technologiesoort. De waardering die gebruikers van beeldzorg geven aan de veranderingen hangt sterk af van de waarden die voor hen in de zorg centraal staan en hun beeld van goede zorg en de daarbij passende zorgrelatie. Cliënten en zorgverleners die veel waarde hechten aan zelfstandigheid en privacy zijn bijvoorbeeld positiever over beeldzorg dan diegenen die vooral waarde hechten aan persoonlijk contact en een hechte band.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorM. J. Trappenburg (Supervisor) & G. T. P. Ruivenkamp (Supervisor)

Cite this

'