Belichaamde zingeving bij pelgrimage. Een filosofische en psychologische discussie over de rol van lichamelijkheid binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage.

  • C. Westerink

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit onderzoek is geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag naar de rol die lichamelijkheid speelt binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage. Doel hierbij is het bouwen van een brug tussen de belichaamde filosofieën van Merleau-Ponty, Van den Bossche en Johnson en de psychologische zingevingstheorieën. Merleau-Ponty ziet het lichaam als ons voertuig van ons in-de-wereld-zijn. Vanuit onze lichamelijkheid kunnen we de mogelijkheden van onze existentie vorm geven. Zin- en betekenisgeving ontstaat volgens Johnson door een voortdurend heen en weer bewegen tussen de onszelf en de ons omringende werkelijkheid. Johnson onderscheidt hierin vijf niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving. Park vat zingeving op als een proces dat de mens voortdurend ondergaat om de gebeurtenissen van alledag te laten rijmen met het eigen algemene oriëntatiesysteem. Door dit voortdurende zingevingsproces al dan niet bewust te ondergaan kan men na ingrijpende gebeurtenissen het begrip van de wereld als zinvol, en het eigen leven als waardevol herstellen (Park, 2010). In dit onderzoek worden kwalitatieve onderzoeken naar pelgrimservaringen geanalyseerd met behulp van het meaning making model van Park, de niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving van Johnson en de negen aspecten van zinervaring van Alma en Smaling (2010). Zo wordt onderzocht welke rol meaning making binnnen pelgrimage speelt en of belichaamde zingeving een rol speelt binnen het pelgrimeren. Leidt het pelgrimeren voor pelgrims daadwerkelijk tot ervaringen van zin? Uit de resultaten bleek dat de pelgrimage kan fungeren als een meaning making process voor pelgrims. Binnen dit meaning making process zijn de vijf niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving te herkennen. In de pelgrimsverslagen zijn daarnaast zeven van de negen zinervaringsaspecten te herkennen, deze blijken te relateren aan de vijf niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving. De rol van lichamelijkheid binnen zingevingsprocessen bij pelgrimages kan daarom als volgt worden omschreven: allereerst maakt de lichamelijkheid van de pelgrim het mogelijk om de pelgrimage fysiek te ondernemen. Daarnaast maakt de lichamelijkheid het pelgrims mogelijk om te communiceren en verbinden met medepelgrims, om te verbinden met zichzelf, om te verbinden met de natuur waar de pelgrim doorheen trekt en tot slot om te verbinden met het verleden en de toekomst. Kernbegrippen: lichamelijkheid, zingevingsprocessen, pelgrimages.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Wojtkowiak (Supervisor) & C. M. Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'