Biografische verhalen als bron van zingeving. Op weg naar een biografische methodiek voor Humanistisch Geestelijke Verzorging.

  • Merel Boer

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Binnen humanistisch geestelijke verzorging vanuit een narratieve insteek staat de begeleiding van de cliënt bij het vertellen van biografische verhalen centraal. In deze verhalen wordt gezocht naar samenhang en een (her)oriëntatie op dat wat voor de cliënt van wezenlijk belang is in het leven. Hoewel er binnen deze begeleiding drie centrale processen te onderscheiden zijn waar de geestelijk verzorger zich op richt (de (her)oriëntatie op wat van waarde is, het openen van nieuwe perspectieven en het zoeken naar samenhang), bestaat er geen methodiek die het werk met biografische verhalen voor de humanistisch geestelijk verzorger theoretisch kan onderbouwen en handvatten biedt voor het maken van keuzes in deze professionele praktijk. Dit onderzoek begint met een theoretische verkenning van de verbinding tussen biografische verhalen, identiteit en zingeving. Vervolgens biedt het onderzoek een eerste exploratie voor de ontwikkeling van een biografische methodiek voor humanistisch geestelijke verzorging. Hierbij worden de narratieve therapie en life review als mogelijke inspiratiebronnen gebruikt, omdat beide methodieken vanuit het biografische verhaal werken, gericht op zingeving. Daarbij sluiten beiden aan bij een of meer van de drie genoemde processen die centraal staan in de narratieve benadering van humanistisch geestelijke verzorging. In de narratieve therapie is dit de (her)oriëntatie en het openen van nieuwe perspectieven en bij de life review staat het creëren van samenhang in het verhaal centraal. Om te onderzoeken of de achtergrond van de narratieve therapie en life review wel voldoende verenigbaar is met die van de humanistisch geestelijk verzorging, worden in dit onderzoek de verhoudingen tussen het achterliggende theoretische referentiekader, de doelstellingen en het contract dat begeleider en cliënt met elkaar aangaan met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat zowel de narratieve therapie als de life review overeenkomsten, maar ook botsingen vertoont met betrekking tot de achtergrond van de humanistisch geestelijke verzorging. Bij de uiteindelijke ontwikkeling van een biografische methodiek zal met deze overeenkomsten en verschillen rekening moeten worden gehouden. Met deze uitkomst in gedachten worden er in dit onderzoek een aantal methodische elementen uit de narratieve therapie en de life review benoemd die ter inspiratie kunnen worden gebruikt. Deze methodische elementen spelen elk in op een of meer van de drie centrale processen van humanistisch geestelijke verzorging vanuit een narratieve insteek en kunnen helpen om de methode voor deze processen in een methodiek te verhelderen.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & G. C. Jacobs (Supervisor)

Cite this

'