Bollywood cosmopolitanism. An investigation of belonging through popular culture.

  • Mark Bos

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Mijn scriptie onderzoekt de vraag of de Bollywood film voor jongeren in de Indiase steden kan bijdragen aan kosmopolitisme (wereldburgerschap). Hiervoor gebruik ik het begrip cultureel burgerschap, als een poging het proces beschrijven van hoe populaire cultuur helpt mensen een gevoel te geven van ergens bijhoren, deel van te uit te maken (belonging). Daarnaast heb ik kosmopolitisme geprobeerd te beschrijven op een manier die recht doet aan de enorme complexiteit die gepaard gaat met het proces van globalisering. Ik vind het belangrijk niet te vervallen in globale alomvattende kaders voor een kosmopolitische identiteit, maar dit eerder te zien als een bewust besef van de enorme fundamentele verschillen en asymmetrie tussen zichzelf en anderen. Kosmopolitisme niet als utopie, maar als heterotopie. Deze twee theoretische analyses heb ik afgezet tegen de concrete dagelijkse ervaringen van Indiase jongeren met de Bollywood filmcultuur. Hiervoor heb ik 9 maanden onderzoek gedaan in de uit haar voegen barstende stad Bangalore, de stad van de software en de callcenters. Bollywood staat onder invloed van grote globaliseringtendensen, en is een fantastisch hulpmiddel voor jongeren om hun positie in de wereld mee te begrijpen. Veel thema’s rond identiteit en globalisering worden in de films sinds de jaren negentig heel expliciet tot uitdrukking gebracht. Ik heb beschreven hoe jongeren deze identiteitsvorming vooral doen door zichzelf aan bepaalde categorie van publiek/toeschouwer toe te schrijven. Je maakt deel uit van een (of meerdere) groep(en) kijkers, en weer niet van andere. Ook andere kijkers worden ingedeeld in bepaalde groepen. Daarbij maakt de industrie ook gebruik van groeperingen van kijkers op wie ze hun films al dan niet richten. Op deze manier ontstaat een soort cocreatie van kijkergroepen; dit is bij uitstek een proces van identiteitsvorming. Door dit proces af te zetten tegen de eerdere theoretische concepten heb ik ten eerste geprobeerd concreter te maken hoe populaire cultuur helpt bij identiteitsvorming, en laten zien dat dit niet een proces is van brainwashing waarbij jongeren slachtoffer zijn van de commerciële populaire cultuur. Integendeel, Bollywood lijkt jongeren sterk te helpen een zelfbesef te ontwikkelen dat dicht staat bij een ‘heterotopische’ vorm van kosmopolitisme; een wereldburgerschap dat fundamentele verschillen en complexiteit erkent, en zich van haar eigen specifieke positie bewust is. Daarmee meen ik dat mijn scriptie enerzijds een zinvolle bijdrage levert aan het debat over identiteitsvorming en burgerschap in een globaliserende wereld, en anderzijds meen ik te hebben laten zien hoe populaire cultuur geweldige potentie heeft om mensen te helpen een weg te vinden in een complexe wereld. Ik denk dat het tijd is om in het kader van zingeving en humanisering, de in humanistische kringen vaak bekritiseerde commerciële cultuur stukken serieuzer gaan nemen en haar empowerende potenties te onderzoeken. (De scriptie is geschreven in het Engels.)
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor) & L. ten Kate (Supervisor)

Cite this

'