Bouwen op vertrouwen. Een fenomenologisch onderzoek naar de besluitvorming door patiënten met multiple sclerose in het Medisch Centrum Haaglanden.

  • Marieke Breed

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De hedendaagse gezondheidszorg is veelal gericht op de concepten autonomie, actieve patiënten en gezamenlijke besluitvorming. In dit onderzoek wordt het concept gezamenlijke besluitvorming nader onderzocht. Door middel van een empirisch en fenomenologisch onderzoek naar besluitvorming bij MS-patiënten, wordt er getracht meer inzicht te krijgen in de praktijk van gezamenlijke besluitvorming. Voor dit onderzoek zijn er zes respondenten geobserveerd tijdens hun consult met de verpleegkundig specialist. Daarna zijn de interviews afgenomen. Er is getracht de betekenis te achterhalen van gezamenlijke besluitvorming voor de respondenten. Tijdens het interviewen en het coderen daarvan, werd het voor de onderzoeker duidelijk dat het onderwerp ‘besluitvorming’ moeizaam te bereiken is. Door dit gegeven is besloten om de analyse op te delen in de ‘belemmerende factoren’, ‘bevorderende factoren’ en de ‘ervaringen’ van gezamenlijke besluitvorming. Deze verschillende factoren worden in het hoofdstuk ‘De resultaten’ beschreven. Het is opvallend dat de ‘ervaring van de relatie met de arts’ vaak naar voren komt in de verschillende thema’s. Daarnaast is het thema ‘ervaring van ziek zijn’ ook een groot thema in zowel de belemmerende factoren voor gezamenlijke besluitvorming als in de ervaring van gezamenlijke besluitvorming. De relatie met de arts lijkt het belangrijkste thema van waaruit de beslissingen worden genomen. Beslissingen nemen wordt door de respondenten veelal vertaald als een informed consent. Als de relatie met de arts goed is, wordt altijd ingestemd met het voorstel van de arts of verpleegkundig specialist. De relatie moet echter bestaan uit het vertrouwen in de arts zodat de besluitvorming kan voortkomen uit dit vertrouwen, ofwel ‘bouwen op vertrouwen’. Het concept gezamenlijke besluitvorming kan vanuit een zorgethisch perspectief worden begrepen als een gezamenlijke relatie, van waaruit beslissingen worden genomen. Voor het vormen van deze gezamenlijkheid is geen model te schetsen. Aan het gezamenlijke moet gewerkt worden en het moet groeien. Vanuit deze relatie kunnen de beslissingen worden genomen; gezamenlijke besluitvorming.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorL. H. Visser (Supervisor) & V. Baur (Supervisor)

Cite this

'