De ervaring van zelfmanagement door patiënten die lijden aan hartfalen

  • M. Vissers

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Patiëntenparticipatie is een steeds vaker voorkomend begrip in de Nederlandse gezondheidszorg. Het is een term die koppelt wordt aan het steeds willen verbeteren van de patiëntenzorg en het verhogen van de kwaliteit van zorg. Veel beleidsrapporten zijn hierover geschreven, maar tot op heden komt patiëntenparticipatie niet goed van de grond. Men is van mening dat patiënten de zorg en behandeling moeten krijgen die aansluit bij zijn persoonlijke situatie en voorkeuren. Patiëntenparticipatie vereist een partnerschap van patiënt en zorgverlener. De patiënt dient zijn wensen en voorkeuren kenbaar te maken en de zorgverlener moet op basis hiervan helpen om de juiste keuzes te maken. Onder patiëntenparticipatie vallen de onderwerpen: Shared Decision Making en Zelfmanagement. Omdat er tot op heden weinig onderzoek gedaan is naar patiëntenparticipatie wordt in dit onderzoek dit begrip en het daaronder vallende concept zelfmanagement bekeken. In dit onderzoek wordt gekeken naar de beleving en ervaring van patiënten die lijden aan hartfalen met zelfmanagement. Het doel van dit onderzoek is om de zorg, ten opzichte van het zelfmanagement, voor patiënten die lijden aan hartfalen te verbeteren. De stem van de patiënt staat hierbij centraal. Ervaringen en belevingen krijgen op een zorgethische manier weinig aandacht binnen de onderzoekswereld. Door middel van dit onderzoek probeer ik een bijdrage te leveren om het aspect van de beleving van zelfmanagement op een zorgethische wijze tot zijn recht te laten komen. De data voor dit onderzoek zijn verkregen door middel van diepte-interviews met patiënten die lijden aan hartfalen. In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: Hoe ervaren patiënten die lijden aan hartfalen het participeren in hun behandeling en het daarbij horende zelfmanagement en wat betekent dit voor goede zorg? Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat patiënten die lijden aan hartfalen het zelf managen van hun ziekte, naast de professionele zorg, voor een gedeelte ervaren als eigen verantwoordelijkheid. De ervaring met het zelfmanagement is grotendeels positief. Deze patiënten zijn van mening dat zij op zichzelf moeten letten, aangezien zij geen verslechtering van de gezondheid willen. Daarentegen zijn er ook moeilijke fasen in het ziekteproces, waarin ook het zelfmanagement slecht van de grond komt. Volgens de patiënten moet naast de wil om zelfmanagement uit te voeren ook de kracht hiervoor aanwezig zijn. Goede zorg bestaat voor patiënten die lijden aan hartfalen niet alleen uit het beter worden, maar juist ook uit begrepen willen worden en support krijgen in hun emotionele activiteit. De professional moet erkenning geven aan de patiënt, aan zijn emoties en verlangens voor de toekomst. Goede zorg houdt voor patiënten die lijden aan hartfalen in dat hun belevingswereld centraal staat. Hun emoties, onzekerheden en verlangens moeten begrepen worden door de professional. De professional moet hen vervolgens hiermee helpen in het zelf managen van de ziekte.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
Supervisorvan den S. Hooff (Supervisor) & A.B. Timmerman (Supervisor)

Cite this

'