De ervaringen van stigma bij jongeren met psychische klachten
: Een kwalitatief onderzoek naar hoe jongeren omgaan met stigma en naar de rol van weerbaarheid en zingeving hierin

  • Jildau Dijkstra

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Uit onderzoek van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu, blijkt dat de psychische klachten onder jongere stijgen. Daarnaast ervaart 50 procent van de volwassenen met psychische problematiek stigmatisatie. Omdat er weinig bekend is over jongeren en stigmatisatie, gaat dit scriptieonderzoek in op de ervaringen van stigmatisering bij jongeren
met psychische klachten en hoe zij hiermee omgaan. Het onderzoek richt zich op jongeren in de leeftijdsgroep van 16 tot 25 jaar, over deze groep is weinig onderzoek naar stigmatisatie beschikbaar. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe stigmatisatie ervaren wordt bij jongeren met psychische klachten en hoe zij hiermee om gaan. Daarnaast kan dit
onderzoek bijdragen aan het verminderen van vooroordelen en misverstanden en het bevorderen van begrip. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre ervaren jongeren met psychische klachten stigmatisering en hoe gaan zij daarmee om? Om antwoord te geven op deze vraag zijn er 10 jongeren geïnterviewd om inzicht te krijgen
in de persoonlijke ervaringen van jongeren. Uit de resultaten blijkt dat 60 procent van de jongeren stigmatisering ervaart in de vorm van publiek stigma, zelfstigma en structureel stigma. De jongeren hebben verschillende coping strategieën ontwikkeld om met deze stigmatisering om te gaan. Weerbaarheid speelt een belangrijke rol in hoe jongeren met stigmatisering omgaan. De jongeren toonden weerbaarheid in het omgaan met stigma op drie verschillende manieren: duurzaamheid, herstel en groei. Daarnaast bleek zingeving een belangrijke randvoorwaarde voor hun weerbaarheid. Het zingevingsproces droeg bij aan alle drie de elementen van weerbaarheid.

Het onderzoek concludeert dat het belangrijk is om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van jongeren met psychische klachten en de uitdagingen die zij tegenkomen in hun dagelijks leven ten aanzien van stigmatisering. Ook is het belangrijk om de weerbaarheid en zingeving van jongeren verder te onderzoeken. Dit kan bijdragen aan het verminderen van vooroordelen
en misverstanden en het bevorderen van begrip, zowel maatschappelijk en professioneel als van de persoonlijke omgeving. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om verder te onderzoeken hoe het zingevingsproces bij jongeren bevorderd kan worden en hoe de drie elementen van weerbaarheid gestimuleerd kunnen worden.
Date of Award20 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorThomas Kampen (Supervisor) & Margot Joris (Supervisor)

Cite this

'