De handen ineen, samenwerken in de zorg
: Wat hebben begeleiders van bewoners met een ernstige verstandelijke beperking nodig in de samenwerking met verwanten

  • Jose Segers

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Samenwerking rondom mensen met een ernstige verstandelijke beperking (EVB) is niet altijd eenvoudig. Meerdere betrokkenen bij de zorg hebben gezamenlijk de taak te bewerkstelligen dat de zorgvrager de zorg krijgt die nodig is om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden. Er is inmiddels veel bekend over het perspectief van verwanten in deze samenwerking en ook wat de zorgvrager zelf nodig heeft lijkt goed onderzocht. Over de positie van begeleiders die voor de persoon met EVB zorgen is minder bekend. Dit fenomenologisch onderzoek naar de geleefde ervaring van begeleiders met samenwerken rondom de zorg voor mensen met EVB geeft aanvullende inzichten. Er zijn vier thema’s aan het licht gekomen die een complex veld van krachten laten zien rondom deze samenwerking. De thema’s zijn als volgt te omschrijven: er lijkt een grote diversiteit in verwanten te bestaan die druk legt op de taak van begeleiders, er is een spanning waarneembaar rondom verantwoordelijkheden, het samenspel tussen relatie en communicatie lijkt kansen te bieden die niet altijd benut worden en de positie van de zorgorganisatie in het hele proces van samenwerken is onduidelijk.
De zorgethische reflectie, waarbij literatuur rondom samenwerking en zorgzaamheid in dialoog gebracht wordt met de bevindingen vanuit het empirisch onderzoek, laat zien dat de diversiteit van verwanten mogelijk ontstaan is en/of in stand gehouden wordt door oude patronen en gedrag. Rondom verantwoordelijkheden is een spanning zichtbaar die duidt op de ingewikkelde situatie van gedeelde verantwoordelijkheid waarbij formele verantwoordelijkheid, ervaren verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid vanuit het geven van gewetensvolle zorg vraagt om voortdurend afstemmen vanuit erkenning van elkaars rol. Als het gaat om relatie en communicatie blijkt dat kennis over elkaar een sleutel kan zijn tot waardevol samenwerken, de relatie kan daarin als middel ingezet worden. Er ligt een taak voor alle betrokkenen maar zeker ook voor de zorgorganisatie als het gaat om voorlichting en begeleiding rondom samenwerken en verantwoordelijkheden. Daarnaast worden er mogelijkheden zichtbaar om verwanten meer te betrekken bij de woning en de bewoners. Samenwerken vanuit relatie, aandacht en verbondenheid geeft dan mogelijkheden om zorgzame zorg met elkaar vorm te geven.
Date of Award23 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorGustaaf F. Bos (Supervisor) & Alice P. Schippers (Supervisor)

Cite this

'