De keuze (bij een ongewenste zwangerschap)
: Een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van vrouwen die ongewenst zwanger wa-ren en een besluitvormingsproces hebben doorgemaakt over het uitdragen of afbreken van hun zwangerschap

  • Willeke Hoogendoorn

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De focus van dit onderzoek ligt op de geleefde ervaring van vrouwen die ongewenst zwanger zijn geweest en een besluitvormingsproces hebben doorgemaakt met betrekking tot het vol-dragen of afbreken van hun zwangerschap. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks veel vrouwen te maken krijgen met een keuze over het wel of niet afbreken van de zwangerschap. In het maatschappelijk debat lijkt er echter weinig plek te zijn voor hun ervaringen, terwijl vrouwen het ervaren als een zware beslissing en emotioneel ingrijpend. In de Nederlandse context ontbreekt een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van vrouwen die ongewenst zwanger waren en een besluitvormingsproces hebben doorgemaakt. De volgende hoofd-vraag staat daarom in deze scriptie centraal: Hoe ervaren vrouwen de besluitvorming bij een ongewenste zwangerschap en wat kunnen zorgethische inzichten over ‘relationaliteit’, ‘li-chamelijkheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ betekenen voor het denken over ongewenste zwangerschap?
Het doel van dit onderzoek is inzicht verwerven in de geleefde ervaring van vrouwen in het besluitvormingsproces bij een ongewenste zwangerschap en de geleefde ervaring van de onderzoeker gedurende het huidige onderzoek. Daarnaast wordt onderzocht wat zor-gethische inzichten over ‘relationaliteit’, ‘lichamelijkheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ beteke-nen voor het denken over ongewenste zwangerschap. Deze inzichten kunnen bijdragen aan een respectvolle dialoog met en over vrouwen die ongewenst zwanger zijn en een besluit-vormingsproces doormaken over het afbreken of voldragen van hun zwangerschap.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van de Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Er zijn zes interviews gedaan met vrouwen die ongewenst zwanger zijn geweest en een besluitvormingsproces hebben doorgemaakt. Daarnaast is het eigen denken van de onder-zoeker op basis van een reflexief dagboek ook geanalyseerd met behulp van IPA. Deze empiri-sche bevindingen zijn in dialoog gebracht met de theoretische bevindingen. In de interviews zijn de volgende thema’s gevonden: ‘een bewuste keuze’, ‘een gelaagd proces’, ‘toegeven aan de opvatting van de omgeving’, ‘het lichamelijk proces als vorm van verwerking’ en ‘een onzichtbare herinnering verweven met de existentie’. Bevindingen uit het reflexief dagboek zijn ‘een spanningsveld tussen eigen denken en zorgpraktijk’, ‘een gevoel van spanning bij het open zijn over eigen denken’, open staan voor het verhaal van de ander’ en ‘zorg als ant-woord op twijfel’. De zorgethische discussie heeft de theorie in dialoog gebracht met de em-pirische verbindingen. Hierin komt naar voren dat het lichaam een belangrijke rol speelt bij het besluitvormingsproces. Het lichaam ervaart de relationaliteit, maar kan ook een belem-mering vormen in het besluitvormingsproces. Daarnaast was de lichamelijke ervaring voor sommige vrouwen ook een manier van verwerking. In tegenstelling tot de zorgethische be-vindingen, kwam in de empirische bevindingen naar voren dat het voldragen van een onge-wenste zwangerschap een geen belemmering hoeft te zijn voor een zorgzame relatie. Uit de empirische komt naar voren dat de verantwoordelijk beschouwd kan worden als een opge-drongen appèl.
Daarnaast doen de empirische inzichten een oproep om meer ruimte te geven in het besluit-vormingsproces aan gevoelens en emoties en ruimer te denken over het moederschap. Tot slot zijn er enkele aanbevelingen gedaan voor de praktijk (het maatschappelijk debat) en voor verder onderzoek.
Date of Award22 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorA. A. M. (Inge) van Nistelrooij (Supervisor) & Alice P. Schippers (Supervisor)

Cite this

'