De kracht van Verlangen

  • (Trude) G. Hensen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit afstudeeronderzoek wordt het begrip verlangen vanuit een drietal invalshoeken benaderd namelijk de psychoanalytische theorie van Lacan, de filosofische benadering van Burms en De Dijn en de reflectieve bespiegelingen van Etty Hillesum. Lacan ziet het gemis aan eenheid als basis voor het verlangen. Vanuit gemis ontstaat het zoeken naar eenheid wat voor Lacan de drijfveer vormt bij de invulling van het verlangen. Tevens zegt Lacan dat de taal een belangrijke rol speelt bij de vorming van de identiteit omdat taal een persoon de mogelijkheid geeft om zichzelf te onderscheiden. Daarnaast kan door middel van de taal uitdrukking worden gegeven aan verlangen. Het theoretisch perspectief van Etty Hillesum laat zien dat het de taak van de mens is om naar het Verlangen in zichzelf op zoek te gaan. Zij spreekt in dat kader over de zoektocht naar haar eigen innerlijke bronnen van verlangen van waaruit zij levenskracht put. Tevens beschrijft zij dat doordat zij de ander steeds meer los kan laten er juist een verbondenheid met de ander ontstaat. Haar verlangen wordt niet meer aan een ander gekoppeld. Etty Hillesum reikte tevens een verdieping van verlangen aan door ‘verlangen naar’ te onderscheiden van ‘verlangen op zich’ verder aangeduid als: Verlangen. Het theoretisch perspectief van Burms en De Dijn tenslotte geeft aan dat het verlangen naar erkenning, mits niet manipulatief verkregen, een verbondenheid geeft welke door mensen als zingevend ervaren wordt. De erkenning die van de ander komt is van transcendente waarde doordat de erkenning niet manipulatief is verkregen, maar door een werkelijke ander wordt aangereikt. Om de verbinding met de praktijk van het dagelijks leven te maken zijn de elementen van verlangen die naar voren zijn gekomen uit het theoretisch perspectief in verbinding gebracht met het biografisch materiaal van dichteres, schrijfster en politica Henriette Roland Holst. Hierdoor wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Welke existentiële elementen van verlangen spelen een rol in het leven en werk van Henriette Roland Holst en wat is de invloed hiervan op de keuzes die zij maakt om tot het ideale of goede leven te komen?’
Date of Award1 Jan 2007
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor), I. Brouwer (Supervisor) & A. Smaling (Supervisor)

Cite this

'