De kunst en de kracht van de professional
: Een onderzoek naar de persoon van de consulent en het verwerven van gezag

  • Marieke Gille

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

Vandaag de dag klinkt de roep om meer aandacht voor de menselijke maat in het sociaal domein (Oomkens & Drijvers, 2021 & Kampen, 2021). Oomkens & Drijvers (2021) wijzen hierbij op het belang van een meer persoonlijke relatie tussen consulent en cliënt. De menselijke maat draait om het zien en horen van cliënten. Persoonlijk contact is hiervoor een belangrijke voorwaarde (Oomkens & Drijvers, 2021). Echter, inherent aan de relatie tussen consulent en cliënt is functionele ongelijkwaardigheid. Het concept ‘gezag’ speelt ook een rol. Gezag wordt in dit onderzoek begrepen als door de cliënt vrijwillig geaccepteerde invloed van de consulent op zijn/haar leven (Tonkens, 2016 & Van Nunen et al., 2021).

De centrale vraag van dit onderzoek is: wat nemen consulenten werkzaam in het sociaal domein van zichzelf als persoon mee in hun contact met cliënten en in hoeverre beschouwen zij dit als persoonsgebonden gezagsbronnen in hun verhouding tot cliënten?
Om deze vraag te beantwoorden, is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Twaalf consulenten zijn geïnterviewd over welke rol hun persoonskenmerken, eigen levenservaring en hun persoonlijke overtuigingen spelen in hun werk en in hoeverre zij het meenemen van deze persoonlijke aspecten beschouwen als een manier om gezag te verwerven.

Zowel persoonskenmerken als eigen levenservaringen van consulenten blijken een grote rol te spelen in het contact met de cliënt. Persoonlijke overtuigingen spelen het minst een rol. Een aantal respondenten vindt het niet professioneel om persoonlijke overtuigingen mee te nemen in het werk. Consulenten benadrukken het belang van gezag in hun werk: zij zien het als de kern van hun werk om mensen in beweging te krijgen en stellen dat het in veel gevallen wenselijk is dat dit vrijwillig gebeurt. Het blijkt hierbij in essentie te gaan om de kwaliteit van het contact tussen de consulent en de cliënt. De interviews tonen aan dat het meenemen van jezelf als persoon als consulent – impliciet of expliciet – in veel gevallen ertoe leidt dat de cliënt zich begrepen, gezien en gehoord voelt, waardoor de cliënt in beweging gezet wordt.

Voor drie thema’s is gekeken naar hoe de interviews zich verhouden tot de literatuur: (1) de professionele en de bureaucratische logica en jezelf als persoon meenemen, (2) professionaliteit en jezelf als persoon meenemen en (3) gezag en jezelf als persoon meenemen.
Date of Award30 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorPatrick A. P. Nullens (Supervisor) & Thomas Kampen (Supervisor)

Cite this

'