De lichamelijke zinervaring. Een verkennend onderzoek naar de rol van lichamelijkheid in zingeving

  • van Niki Houten

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit onderzoek is gepoogd antwoord te krijgen op de vraag naar de rol die lichamelijkheid speelt in zingeving. Lichamelijkheid geldt, volgens Van Praag (grondlegger van de humanistische geestelijke begeleiding in Nederland), als één van de facetten van het persoonlijk bestaan en zou dientengevolge onderdeel moeten uitmaken van de praktijk van de humanistische geestelijke begeleiding. Zingeving is, volgens Mooren, de kern van deze praktijk. Echter, de relatie tussen deze, voor de humanistische geestelijk begeleiding, fundamentele onderwerpen, lijkt een onderbelicht wetenschapsgebied. Dit kwalitatief onderzoek heeft haar licht doen schijnen op de rol die lichamelijkheid speelt in zingeving en heeft daarmee als doel kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling. Daarvoor zijn de perspectieven op lichamelijkheid van de volgende denkers uiteengezet: Descartes, Damasio en Merleau-Ponty. Aangaande zingeving zijn de perspectieven van Baumeister, Mooren, Alma & Smaling en Van den Bossche uiteengezet. Vervolgens is, middels kwalitatieve interviews met zeven respondenten, in de praktijk onderzocht in hoeverre lichamelijkheid een rol speelt in de persoonlijke zingeving. Uit de resultaten bleek dat er sprake is van een specifiek soort zinervaring waarvan het lichaam de spil is: de lichamelijke zinervaring. De lichamelijke zinervaring is een ervaring met het lichaam, waarbij men in de directe ervaring overvallen wordt door een gevoel van geestelijke ontspanning en een lichamelijke verbondenheid met de ander, de omgeving en/of het innerlijk. Tevens wordt het lichaam als eigen ervaren. Daarmee komen de resultaten van dit onderzoek overeen met de hypothese waarin een dergelijke zinervaring verondersteld werd. Daarenboven lijkt het lichaam ook te gelden als object van actieve betekenis verlening. Hierbij speelt vooral het ontzag voor het lichaam een grote rol. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het lichaam een drievoudige rol kan spelen in zingeving: 1. als ontvanger van de zinervaring 2. als object van de actieve betekenisverlening 3. als spil van de zinervaring Kernbegrippen: lichamelijke zinervaring, lichamelijkheid, zingeving, zinervaring, Descartes, Damasio, Merleau-Ponty, Baumeister, Mooren, Alma & Smaling, Van den Bossche, humanistische geestelijke begeleiding, kwalitatief onderzoek.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor) & C. M. Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'