De morele impact van het politiewerk.
: Een onderzoek naar morele grenservaringen bij politiemensen en de relatie met hun zingeving aan het werk

  • Marieke Nap

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Politiewerk is sterk verbonden met moraal en waarden. Door de aard van het werk kunnen politiemensen te maken krijgen met morele grenservaringen. Dit zijn situaties waarbij waarden worden overschreden. Dit kan leiden tot morele stress of morele verwonding. Door Papazoglou et. al. (2019; 2020) is dit voor het eerst onderzocht. Binnen de politie in Nederland is aandacht voor morele weerbaarheid en zingeving. Echter morele grenservaringen en de relatie met zingeving zijn hier niet eerder onderzocht.

In dit onderzoek is gekeken naar de waarden en motivatie oftewel zingeving van politiemensen. Tevens is onderzocht welke morele grenservaringen politiemensen meemaken in de praktijk. Vervolgens is bekeken wat de relatie hiertussen is. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag beantwoord: wat is de relatie tussen morele grenservaringen van politiemensen en hun zingeving aan het politiewerk?

Er is gebruik gemaakt van literatuur en kwalitatief onderzoek. Er zijn tien interviews afgenomen met politiemensen die hebben deelgenomen aan de ervaringstentoonstelling MENSenWERK. Deze interviews zijn zowel inductief als deductief geanalyseerd. Met behulp van literatuur zijn de concepten morele grenservaring en zingeving uitgewerkt.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat politiemensen een persoonlijk waardenkader hebben. Dit komt voor een groot deel overeen met de motivatie die zij hebben voor het politiewerk. Tussen politiemensen komen verschillen naar voren in de waarden die zij belangrijk vinden. Hierin kunnen morele grenservaringen ontstaan tussen collega’s. Ook kunnen politiemensen interne spanningen ervaren of in relatie met de organisatie of maatschappij.

Er komen drie thema’s naar voren als het gaat om morele grenservaringen van politiemensen. Deze gaan over het omgaan met burgers en (kwetsbare) verdachten, omgaan met informatie, regels & beleid en omgaan met jezelf, collega’s & organisatie. In al deze morele grenservaringen worden waarden overschreden. Deze ervaringen hebben op verschillende manieren invloed op politiemensen. Hierbij kan het gaan om het handelen, de motivatie of een leereffect. Hierdoor worden ook aspecten van zingeving geraakt. Uit dit onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen morele grenservaringen en zingeving aan het politiewerk.
Date of Award23 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorGaby C. Jacobs (Supervisor) & Laurens ten Kate (Supervisor)

Cite this

'