De normatieve professionalisering van de organisatieadviseur

  • Merel Luichies

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie onderzoek ik welke handvatten het humanistieke concept normatieve professionalisering de organisatieadviseur kan bieden in haar werkpraktijk. Normatieve professionalisering richt zich in eerste instantie op professionals in de non-profit sector. Echter, ook organisatieadviseurs krijgen veelvuldig te maken met interfererende en conflicterende waardekaders waarbinnen zij hun weg moeten zoeken; de eigen normen en waarden komen lang niet altijd overeen met die van de organisatie, de klant, leidinggevende of collega’s. In het eerste hoofdstuk breng ik op basis van bekende auteurs uit de organisatieadvieswereld, waaronder Peter Block en Chris Argyris, de spanningsvelden in kaart waar de organisatieadviseur in haar werk mee te maken krijgt. In het tweede hoofdstuk werk ik het concept normatieve professionalisering uit; wie is de normatieve professional en hoe gaat zij te werk? In het derde hoofdstuk sla ik een brug tussen de organisatieadviespraktijk en normatieve professionalisering met behulp van recente wetenschappelijke literatuur, waaronder de proefschriften van Mieke Moor en Wilfred Verweij. Ik geef een eerste schets van de organisatieadviseur als normatieve professional. In het vierde hoofdstuk vertaal ik de bevindingen naar de praktijk op basis van een casus over een bekend organisatieadviesbureau. Het belangrijkste dat normatieve professionalisering de organisatieadviseur biedt is het erkennen en aangaan van de complexiteit van de werkelijkheid waar zij zich in haar dagelijkse praktijk in bevindt. Elk moment in elke adviesopdracht is weer nieuw. Dit vraagt van de adviseur om de neiging te weerstaan de werkelijkheid te reduceren en met een universele waarheid, vaak de eigen adviesmethode, op de proppen te komen. De belangrijkste handvatten daartoe zijn voortdurende reflectie en (intercollegiale) dialoog. De adviseur als normatieve professional kan haar klant ondersteunen in het onder ogen komen en hanteren van de eigen complexe werkelijkheid en is daarmee van (nog) grotere toegevoegde waarde.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor) & J. Maaskant (Supervisor)

Cite this

'