De ongelukkige moralist
: Een zorgethisch onderzoek naar morele weerbaarheid van verpleegkundigen in de thuizorg

  • jip Kersten

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract


De focus van het onderzoek lag op de geleefde ervaring van morele stress en het cultiveren van morele weerbaarheid van verpleegkundigen in de thuiszorg. Uit onderzoek blijkt dat relevante kennis ontbreekt over het ontwikkelen van morele weerbaarheid. Daarbij heeft het ervaren van morele stress door verpleegkundigen gevolgen voor de professionele professie en kwaliteit van zorg aan zorgvragers. Hierdoor is besloten de volgende hoofdvraag voor dit onderzoek op te stellen: Wat zijn de geleefde ervaringen van verpleegkundigen in de thuiszorg bij morele stress en welke zorgethische inzichten biedt de zorgethiek over morele weerbaarheid bij verpleegkundigen? Het onderzoek is gepositioneerd binnen het kennisgebied van zorgethiek. Met de critical insights kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid is beoogd inzicht te verlenen over de betekenis van deze inzichten. In het theoretisch kader komt naar voren dat aandacht voor morele vraagstukken, machtsverhoudingen en (zorg)relaties belangrijk zijn voor het ontwikkelen van morele competenties en reflectievaardigheden bij verpleegkundigen. Dit is belangrijk omdat moraliteit zich altijd afspeelt in een context tussen mensen en niet voortkomt uit rationele principes, maar uit een relationele (zorg)praktijk. Het fenomenologisch onderzoek heeft onder vier verpleegkundigen plaatsgevonden en is met behulp van de interpretative phenomenoligical analysis uitgevoerd. In de open interviews en het analyseren van de data stond het verkrijgen van inzicht over de geleefde ervaring van de verpleegkundigen in de thuiszorg en de betekenisgeving aan morele weerbaarheid door verpleegkundigen in de thuiszorg centraal. Er zijn thema’s gevormd die hun ervaring met morele stress zo authentiek als mogelijk proberen te weergeven. De thema’s voor de geleefde ervaring zijn: ‘het klaarstaan voor de patiënt’, ‘strijd tussen gesteund voelen en onbegrepen worden door collega’s en/of de organisatie’, ‘betrokkenheid van verpleegkundigen’ en ‘onzekerheid’. Aansluitend zijn de thema’s voor betekenisgeving als een proces omschreven en zijn als volgt: ‘het niet alleen dragen’, ‘herkennen’, ‘ondersteuning organisatie’ en ‘ondersteuning collega’s’. Kijkend naar de theoretische en empirische bevindingen, kan gesteld worden dat het belangrijk is dat verpleegkundigen in de thuiszorg morele stress weten te herkennen en samen met collega’s hun ervaring en behoeften bespreken en vanuit de particuliere context van de verpleegkundige gehoord worden. Daaropvolgend zijn aanbevelingen voor verder onderzoek gegeven in relatie tot morele stress.

Date of Award23 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorVivianne E. Baur (Supervisor)

Cite this

'