De plek der moeite, een plek van verbinding
: Een fenomenologisch onderzoek naar de betekenis van interacties en implicaties op goede samenwerking binnen Reclassering Nederland

  • Tobias Gnimavo

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

Samenwerking tussen de afdeling toezicht en de afdeling werkstraffen van Reclassering Nederland wanneer er sprake is van een gecombineerde straf is sinds de introductie van de werkstraf als hoofdtaak bij Reclassering Nederland een moeilijk onderwerp. Het lijkt erop dat de afdelingen verschillende belangen hebben, die de samenwerking bemoeilijken. In het voorgaand stageonderzoek ‘Van visies naar verbinding’ is door de verschillende perspectieven op goed werk en goede samenwerking geprobeerd de oorzaak van de spanning te verhelderen. Er was echter meer onderzoek nodig. In dit onderzoek is door middel van observaties bestudeerd hoe de opvattingen van goede samenwerking tot uiting komen in de dagelijkse beroepspraktijk van professionals van Reclassering Nederland.

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat is: Hoe geven professionals van de afdelingen werkstraf en de afdeling toezicht van Reclassering Nederland betekenis aan de interacties met cliënten en met elkaar, en wat betekent dit voor de goede samenwerking? Om een antwoord te krijgen op deze vraag is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Over een periode van vier weken zijn observaties uitgevoerd om de manier waarop professionals van Reclassering Nederland betekenis geven aan de interacties met de client, en elkaar tot uiting komen. Om vervolgens de implicaties op goede samenwerking van deze betekenissen te bestuderen.

Professionals van Reclassering Nederland geven op verschillende manieren betekenis aan de interacties met cliënten en met elkaar. Respondenten laten in hun interacties zien dat zij in de manier waarop zij betekenis geven aan interacties worden beïnvloed door verschillende logica’s. Met name de bureaucratische en professionele logica beïnvloeden het werk van de professionals. Uit de observaties blijkt ook dat de medewerkers met beste intenties en aandacht voor de cliënt, creatief gebruik maken van hun discretionaire ruimte om tot écht contact en samenwerking. Ondanks de beste intenties blijkt ook uit de interacties dat de manier waarop de organisatie en afdelingen zijn ingericht ervoor zorgen dat de professionals onvoldoende gefaciliteerd worden om goede samenwerking te kunnen realiseren.


Date of Award25 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorFemmianne H. Bredewold (Supervisor) & Menno E. A. Hurenkamp (Supervisor)

Cite this

'