De rode draad van het verhaal
: Een onderzoek naar zingeving, samenhang en het waarom van een narratieve benadering door humanistisch geestelijk verzorgers in de geestelijke gezondheidszorg

  • Mirte Bruns

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: met welke doelen zetten humanistisch geestelijk verzorgers in de ggz een narratieve benadering in, en wat zijn de voor- en nadelen van die benadering?

Uit het onderzoek komt naar voren dat geestelijk verzorgers op twee niveaus de narratieve benadering lijken in te zetten. Het eerste niveau richt zich op het ruimte bieden aan een verhaal. Het tweede niveau is van reflectieve en verdiepende aard. De methodieken en doelen die op de verschillende niveaus in dit onderzoek naar voren komen, worden in de scriptie verder toegelicht.

De behandelaren die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd, stonden welwillend tegenover de narratieve benadering van geestelijk verzorgers. Zo zien zij geestelijke verzorging als aanvulling op de biomedische narratieven in de ggz, of onderschrijven zij de benadering impliciet doordat zij de narratieve benadering soortgelijk inzetten. Daarnaast zien zij de expertise van geestelijk verzorgers in hun open houding, taalgebruik en in hun vermogen tot verdieping en betekenisgeving.

Cliënten die met geestelijk verzorgers in contact zijn geweest, lijken mede daardoor meer eigen kracht in hun narratieve identiteit te ervaren. Verder heeft het praten over hun ervaringen of levensverhaal tot op enige hoogte bijgedragen aan het ervaren van begrijpelijkheid of samenhang. Het ervaren van meer samenhang dan wel begrijpelijkheid wordt door enkele cliënten ook in verband gebracht met zingeving.

Verder zijn de meeste respondenten in dit onderzoek positief gestemd over het hersteldenken. Een aandachtspunt bij het hersteldenken, is dat herstel wel zo moet worden ingestoken dat het aansluit bij de cliënt. Ook komt uit enkele interviews naar voren dat herstelverhalen soms normatief kunnen zijn. Zodoende kan de vraag kan worden gesteld of het herstelverhaal niet te veel een verplichte plot aan het worden is.
Date of Award10 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorRenske Kruizinga (Supervisor) & Arjan W. Braam (Supervisor)

Cite this

'