De rol van vrijwilligerswerk binnen een wijkgerichte aanpak van de gezondheidskloof
: Kwalitatief onderzoek naar de rol van vrijwilligers binnen Vollenhove

  • Lotte Kersbergen

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

Er is sprake van een gezondheidskloof. Om deze gezondheidskloof tegen te gaan wordt er zowel binnen de wetenschap (Instituut Beleid en Management Gezondheidzorg, 2015; Verloo & Ferier, 2021., bron) als binnen beleid van de overheid (Raad van volksgezondheid en samenleving, 2021) gepleit voor een wijkgerichte aanpak. Ook in de wijk Vollenhove in Zeist wordt er gewerkt met een wijkgerichte aanpak van de gezondheidskloof (Gemeente Zeist, 2019). Binnen dit beleid worden vrijwilligers niet meegenomen. Uit onderzoek van De Gast et al. (2018) blijkt dat er weinig gemeentes zijn die beleid hebben rondom vrijwilligerswerk. Eerder onderzoek binnen Vollenhove heeft aangetoond dat vrijwilligers binnen de wijk bezig zijn met het verkleinen van de gezondheidskloof. Dit onderzoek tracht meer inzicht te geven in de manier waarop vrijwilligers ingezet worden binnen een wijkgerichte aanpak van de gezondheidskloof. Op verschillende terreinen blijken vrijwilligers actief in het dichten van de gezondheidskloof. Er blijkt een kloof te zijn tussen het beleid en de praktijk. In de praktijk lijken vrijwilligers meer te doen dan wat er in het beleid van hen gevraagd wordt.
Date of Award30 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorMenno E. A. Hurenkamp (Supervisor)

Cite this

'