De shit uit je verleden als mest voor je toekomst: Een zorgethisch onderzoek naar betekenisgeving aan herstel in forensische zorg

  • H.H.F. Boonman

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Door middel van deze masterthesis is onderzocht hoe cliënten van een forensisch psychiatrische kliniek de zorg ervaren die hen geboden wordt op basis van de hersteldefinitie van William Anthony (1993). Hiermee wordt beoogd inzichten te bieden in wat nodig is om goede herstelondersteunende forensische zorg te bieden. De onderzoeksvraag die hiervoor opgesteld is luidt: ‘hoe ervaren FPK-cliënten herstel en wat betekent dit voor goede forensisch psychiatrische zorg?’ Door inzichten te bieden in particuliere zorgpraktijken, levert deze thesis een bijdrage aan een zorgethisch perspectief Naast een perspectief op goede zorg, kan het beschreven cliëntenperspectief ook een bijdrage leveren aan een maatschappelijke discussie met betrekking tot het inrichten van een zorgzame samenleving. In de huidige maatschappelijke beeldvorming over deze doelgroep, worden deze mensen immers zelden gehoord. Enerzijds worden cliënten van de forensische psychiatrie aangespoord weer deel te nemen aan de samenleving, anderzijds lijkt dit op gespannen voet te staan met een samenleving waarin de nadruk lijkt te liggen op risicobeheersing. De essentie van de geleefde cliëntenervaringen is doormiddel van een fenomenologische benadering gezocht en beschreven. Hieruit kwam naar voren dat de geïnterviewde cliënten het begrip ‘herstel’ niet omarmden als het hoopvolle begrip dat het beoogd te zijn. Zij gebruiken liever de begrippen ‘groei en ontwikkeling’ voor hun proces. Ook de ondersteunende ander misten zij in de hersteldefinitie. Daarnaast is er aanvullend daarop een relationele auto-etnografische benadering gebruikt om de cliëntervaringen van de onderzoeker te analyseren. Dit verschafte toegang tot de positie van existentiële kwetsbaarheid in herstelprocessen. In relevante literatuur is vervolgens gezocht naar handvatten voor deze doelgroep om te werken aan een hoopvol toekomstperspectief, het verwerven van een zinvolle positie in de samenleving en het bijstellen van de maatschappelijke beeldvorming.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
SupervisorA. R. Niemeijer (Supervisor) & M. Visse (Supervisor)

Cite this

'