De stem van de professional
: Een zorgethisch Onderzoek naar de ervaren verantwoordelijk- en kwetsbaarheden van professionals die zorg verlenen aan multiprobleemgezinnen

  • Elise de Reu

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De afgelopen jaren is de tekortkomende zorgverlening aan multiprobleemgezinnen regelmatig in het nieuws geweest. In de praktijk merkte ik op dat professionals hun uiterste best doen om de juiste zorg te verlenen maar hierbij tegen obstakels aanlopen. De complexiteit van deze zorgverlening blijkt invloed te hebben op het handelen van de professionals. Het doel van dit onderzoek is om inzichten te verkrijgen in de ervaren verantwoordelijk- en kwetsbaarheden die professionals ervaren binnen deze specifieke complexe zorgpraktijk en door middel van deze inzichten bij te dragen aan goede zorg voor deze professionals. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Op welke manieren ervaren professionals die betrokken zijn bij de zorg voor multiprobleemgezinnen verantwoordelijkheden en kwetsbaarheden en hoe kunnen deze inzichten in het licht van de zorgethiek en de complexiteitswetenschappen bijdragen aan goede zorg voor professionals die zorg verlenen aan multiprobleemgezinnen?” Om antwoord te geven op deze vraag is er kwalitatief onderzoek door middel van een grounded theory approach en zijn er semigestructureerd interviews afgenomen bij zes professionals die werkzaam zijn in verschillende wijkteams binnen de gemeente Rotterdam. Uit de resultaten blijkt dat verantwoordelijkheden voornamelijk als belofte of als een gegeven worden ervaren. De logica waarmee een professional werkt lijkt hier invloed op te hebben. Met een bureaucratische logica volgt een professional de regels en met een professionele logica voelt de professional ruimte om te handelen op eigen ideeën om aan de behoefte van het gezin te voldoen. Onderliggend aan deze twee logica’s ligt de hoeveelheid ervaring, vaardigheden en kennis die een professional heeft. Deze competenties zijn nodig om de ruimte voor eigen handelen te kunnen benutten. Daarnaast zijn kennis, vaardigheden en ervaring ook nodig om om te gaan met de complexiteit van de zorgverlening. Los van deze competenties ervaren de professionals inherente en situationele kwetsbaarheid. Echter kan het hebben van ervaring, vaardigheden en kennis de kwetsbaarheid wel verkleinen. Uit het onderzoek blijkt dat een adequaat ondersteuningssysteem waarin aandacht is voor casuïstiek, intervisie, trainingen en begeleiding en waarin professionals de ruimte krijgen om dit systeem naar eigen behoefte in te richten, van belang is voor goede zorg voor de professional.

Date of Award10 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorRodante A. B. van der Waal (Supervisor) & A. A. M. (Inge) van Nistelrooij (Supervisor)

Cite this

'