‘De studie staat voor mij op nummer één!’, Een onderzoek naar de motivatie van studenten voor de opleiding ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’

  • Heleen Simonsz

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie geef ik antwoord op de vraag welke factoren de motivatie voor de studie van voltijd studenten van de opleiding ‘ Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ beïnvloeden en welk effect deze factoren op de motivatie hebben. De factoren betreffen de eigen kenmerken van de student zelf, de kenmerken binnen de opleiding en de interactie tussen de student en de opleiding. De sociale en academische integratie van de student geven inzicht in de mate waarin de opleiding en de student bij elkaar aansluiten. Ik heb tevens de affectieve betekenis van de ervaringen die de motivatie beïnvloeden geanalyseerd. Het betreft een kwalitatief onderzoek, waar zowel allochtone, als autochtone studenten bij betrokken zijn. Voor het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) van Hermans. Het begrip motivatie is binnen dit onderzoek gedefinieerd aan de hand van de Motivational System Theory van Ford. Motivatie bestaat volgens Ford uit de doelen die de studenten nastreven en willen behalen, de personal agency beliefs en de emotionele reacties op ervaringen die gekoppeld zijn aan het behalen van het doel.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorY. A. M. Leeman (Supervisor), D. Bakker (Supervisor) & W. M. M. H. Veugelers (Supervisor)

Cite this

'