De wijdte is vrucht van een uitgehouden nauwte: Afstudeeronderzoek naar de rol van levenservaring bij goede geestelijke verzorging.

  • Sofia Isabel Harder

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Ieder mens heeft levenservaring. Deze ervaring wordt namelijk inherent opgedaan door het leven te leven. Er is immers altijd sprake van momenten waarop een mens geraakt wordt door een ervaring met een gebeurteniskarakter. Zo’n gebeurtenis hoeft overigens niet altijd diep te raken. Wanneer een mens vooral ervaringen doorleeft die niet ten diepste raken, spreek ik van beperkte levenservaring. Het gaat hierbij meer om dagelijkse ervaringen als een afwijzing ontvangen voor een sollicitatie. Dit kan een paar dagen piekeren opleveren, maar wordt vervolgens als een leermoment opgenomen in het innerlijk. Ervaringen die echter dieper raken, beslaan over het algemeen ook een langere tijd om te doorleven, doordenken en uiteindelijk af te ronden. Deze levenservaringen voelen aan als een nauwte die uitgehouden moet worden en waar na afronding een wijdte zich voor in de plaats aandient. Die wijdte laat zich karakteriseren als innerlijke ruimte. Deze innerlijke ruimte is voorwaarde voor het verlenen van goede geestelijke zorg. Een geestelijk verzorger moet immers volledig met zijn aandacht aanwezig zijn bij de cliënt in geestelijke nood. Ik spreek hier met opzet van volledigheid. De verzorger kan namelijk een levensverhaal hebben waarin veel confronterende levenservaringen zijn opgenomen. Het verhaal is vol, maar de verzorger moet ‘ledig’ zijn op het moment dat hij of zij in gesprek treedt met de cliënt. Zijn of haar levenservaring kan weliswaar helpen bij het herkennen, inleven en meevoelen met de cliënt, maar dit verhaal kan ook interveniëren, waardoor de cliënt nauwelijks aan bod komt. De verzorger moet innerlijk beschikbaar zijn. Verzorgers die beperkte levenservaring bezitten, beschikken over een zekere onbevangenheid, doordat hun eigen levensverhaal minder ingevuld is. Voor het opdoen van levenservaring speelt leeftijd geen rol, wel kan het een beginnend geestelijk verzorger ontbreken aan werkervaring en daarmee het zelfvertrouwen om een cliënt raad te kunnen geven. Voorwaarden voor goed geestelijk verzorgerschap zijn een aangeleerde basishouding op de Universiteit voor Humanistiek, zelfkennis (opgedaan door reflectie en doorleefde ervaring) en innerlijke ruimte.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. Jorna (Supervisor) & W. van der Vaart (Supervisor)

Cite this

'