De Wijk Ontweken

  • van J. Hulten

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De wijk ontweken is een reflectie op het beleidsvoornemen van de gemeente Tilburg inzake de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bezien vanuit het maatschappelijk werk. Het geeft een samenvatting en overzicht van het beleidsvoornemen inzake de Wmo van de gemeente Tilburg tot 2013. Hierin komt naar voren dat de Wmo in Tilburg (net zoals landelijk) een forse verschuiving inhoudt van de manier waarop er naar zorg gekeken wordt. Burgers moeten meer voor zichzelf en voor elkaar gaan zorgen. Vanuit diverse perspectieven wordt op de bestudeerde beleidsvoornemens gereflecteerd: vanuit het maatschappelijk werk (H. van Ewijk), vanuit de kritisch-analytische sociale ethiek (R. Hortulanus), vanuit de praktijk van community care in Groot Brittannië (Stepney & Popple) en vanuit de zorgethiek als het gaat om de zorg van alledag (M. Barnes). Uit de bestudeerde perspectieven blijkt dat er voor de gemeente veel te halen is in kennis en inzichten als het gaat om een goed beleid te ontwikkelen dat waarborgen bevat voor goede zorg. Vanuit de bestudeerde perspectieven wordt zichtbaar dat de gemeente uitgaat van abstracties als het gaat om wat zij ziet als ‘de burger’ en ‘de wijk’ waarin deze burger woont. De vraag is of dat goed aansluit bij de werkelijkheid. Daarnaast blijkt uit de beleidsvoornemens dat er geen onderliggende ideologie, moreel gedachtengoed of andere vooronderstelling is gedefinieerd waarop de veranderingen gebaseerd zijn. Handreikingen daarvoor kunnen juist aangedragen worden vanuit vernoemde bestudeerde perspectieven. Zoals inzichten in wat een mogelijke definitie van zorg kan zijn en wat mensen aanzet om voor elkaar te zorgen. Verder geeft het aanwijzingen van hoe burgers en wijken daadwerkelijk betrokken kunnen worden, zonder te vervallen in abstracties. De thesis sluit af met adviezen voor het maatschappelijk werk in de gemeente Tilburg.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorF. J. H. Vosman (Supervisor) & C. J. W. Leget (Supervisor)

Cite this

'