De zin van weekendkinderen. Een kwalitatief onderzoek naar existentiële zingeving bij weekendpleegouders

  • M. Zwiers

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Een plaatsing van een pleegkind in een pleeggezin is van grote invloed op zowel het pleegkind als op het pleeggezin. Zo worden pleegouders van de één op de andere dag geconfronteerd met de taak om, vaak in nauwe samenwerking met de biologische ouders/verzorgers en verschillende jeugdzorgorganisaties, een pleegkind op te voeden. Maar wat betekent dit in het leven van de pleegouder? Om hier een antwoord op te kunnen geven is onderzocht op welke manier de pleegzorgvariant van weekendpleegouderschap bijdraagt aan de ervaring van existentiële zingeving van de pleegouder. Waarbij de ervaring van existentiële zingeving wordt opgevat als een ervaring, waarin de aspecten waardevolheid, verbondenheid en erkenning worden beleefd door de weekendpleegouder(s). In dit kwalitatief, empirisch onderzoek zijn tien weekendpleegouders geïnterviewd en is de data op abductieve wijze geanalyseerd. De analyse van de data wijst uit dat de ervaring van existentiële zingeving bij deze weekendpleegouders zowel positief als negatief wordt beïnvloed door het weekendpleegouderschap. Op basis van de analyse zijn er negen manieren te onderscheiden waarop het weekendpleegouderschap volgens deze pleegouders positief bijdraagt aan de existentiële zinervaring. Een aantal van deze manieren werd in eerder onderzoek al genoemd, zoals dat pleegouders een grote mate van verbondenheid ervaren binnen het gezin en met nieuwe contacten. Andere manieren werden niet eerder genoemd en bieden nieuwe inzichten, zoals dat pleegouders zich persoonlijk ontwikkelen en zich erkent voelen door andere mensen. Daarnaast noemden de pleegouders zeven manieren waarop het pleegouderschap volgens deze pleegouders op negatieve wijze bijdraagt aan de ervaring van existentiële zingeving. Ook wat betreft deze manieren zijn er een aantal eerder genoemd in vergelijkbare onderzoeken, waaronder dat pleegouders geen gezamenlijkheid ervaren in de hulpverlening rondom hun pleegkind. En ook hier zijn nieuwe inzichten verkregen, zoals dat pleegouders zich afhankelijk voelen van bepalende actoren binnen de besluitvorming rondom het pleegkind. Dit onderzoek wijst uit dat het weekendpleegouderschap op negen manieren positief en op zeven manieren negatief bijdraagt aan de ervaring van existentiële zingeving van deze pleegouders.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorI. de Groot (Supervisor) & W. Seekles (Supervisor)

Cite this

'