Democratie en cultuurkritiek

  • E. Boksebeld

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Processen van globalisering, ontzuiling en liberalisering veranderen de participerende rol van burgers in de samenleving. Van oudsher is deelname aan verkiezingen een belangrijke formele vorm van publieke participatie. Omdat de samenleving heterogener geworden is en politieke representanten beslissingsmacht delen met andere actoren, staat de representatiefunctie van politici onder toenemende druk. Tegelijkertijd ontstaat er in de ontzuilde en geliberaliseerde samenleving ruimte voor nieuwe vormen van publieke participatie. Om in dit theoriegerichte onderzoek betekenis te geven aan de relatie tussen de representatieve democratie en de participatiesamenleving, zoek ik aanknopingspunten bij de filosoof John Dewey. In The Public and its Problems (1927/2010) beschrijft hij dat een representatieve democratie niet kan functioneren zonder een levendige participatiesamenleving, omdat de sociale contacten in een participatiesamenleving de basis vormen van nieuwe gedeelde referentiekaders en publieke belangen. Met behulp van een methode voor filosofische cultuurkritiek, ontwikkelt Dewey zijn ideeën over de democratische participatiesamenleving in kritische reacties en correcties op klassiek-liberale politieke theorieën en concepten. Als zodanig acht ik deze methode bruikbaar voor verder zoek naar democratische bestuursvormen in een globaliserende, ontzuilde en geliberaliseerde context.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorF. Suárez Müller (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'