Dynamiek van een 'gedwongen huwelijk'. Een zorgethisch onderzoek naar de invloed van belichaamde ervaringskennis op de verbinding tussen praktijk en beleid in een GGZ zorginstelling.

  • marjolein Tops

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

GGZ Nederland geeft in recent onderzoek aan dat toenemende bureaucratisering ten koste gaat van goede patiëntenzorg en zelfs kan leiden tot onaanvaardbare risico’s. De praktijk van zorgverlenen staat onder druk, terwijl dat de kern is van een zorgorganisatie. Nieuwe zorgbenaderingen, inzet van ervaringsdeskundigen en morele reflectie brengen morele perspectieven van zorgverleners en zorgontvangers in beeld. Er ontbreekt echter aandacht voor hoe eigen structuren en zorgprocessen van een organisatie uitwerken in de praktijk. Dit institutioneel etnografisch, empirisch onderzoek kijkt vanuit zorgethisch perspectief naar hoe zorgverleners in een GGZ-instelling morele reflectie ervaren in de context van toenemende bureaucratisering in de zorg. Uit analyses blijken drie patronen. 1. Een dominante invloed van beleid op relaties, de zorgpraktijk en de omgang met verantwoordelijkheden. 2. Te weinig invloed van belichaamde ervaringskennis op de hiervoor genoemde aspecten. 3. Een onduidelijk zicht op de omgang met verantwoordelijkheden en routines in de omgang met elkaar. Met als gevolg verschillende beelden van de realiteit, die van de praktijk en die van het beleid. Wat blijkt is dat belichaamde ervaringskennis een vindplaats is voor morele aspecten in de zorgpraktijk, in relaties, en een kruispunt en verbinding tussen praktijk en beleid kan zijn. Een radicale focus op de praktijk wordt voorgesteld om zich op een menselijke wijze te verhouden tot de pervasieve invloed van bureaucratisering. Echter, door gebrek aan een reflectieve structuur en cultuur in de organisatie blijven belemmerende patronen bestaan. Goede zorg betekent het belichaamde ervaringsperspectief centraal stellen, een moreel leerproces op gang brengen in de organisatie en een wisselwerking tussen beide stimuleren waardoor de verbinding tussen praktijk en beleid, hun zogenaamde gedwongen ‘huwelijk’, verbeterd kan worden.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. van Nistelrooij (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'