Ecologisering als nieuwe moraal binnen de vrijemarkteconomie, oplossing of utopie? Een kritische analyse van de rol van ecologisering en moralisering binnen de vrijemarkteconomie

  • van M. Daatselaar

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit onderzoek wordt de toenemende ethische reflectie binnen het economische handelen van organisaties, bedrijven en consumenten onderzocht, ook wel ‘de moralisering van de vrijemarkteconomie’ genoemd. Uit verschillende theorieën komt naar voren dat er een verband is tussen moralisering en ecologisering; er is sprake van een ecologische crisis die samenhangt met de huidige morele invulling van het economische systeem. De gebruikte onderzoeksmethode is een multidisciplinair vergelijkend literatuuronderzoek tussen de concepten moralisering en ecologisering. Concluderend kan uit dit onderzoek worden gesteld dat ecologisering en moralisering noodzakelijke partnerdiscoursen zijn die elkaar beïnvloeden. De theorie vermeldt dat er al sprake is van ecologisering en moralisering in de vorm van een bewustzijn hieromtrent. Concreet ecologisch of moralistisch handelen is echter nog weinig geïntegreerd in het economische systeem. Dit roept op tot ethische reflectie van het huidige economische systeem en zetten aan tot het zoeken naar nieuwe invullingen van een ethisch juiste economie; namelijk een economische moraal en leefstijl waarin waarden als coöperativiteit, delen en collectief welzijn leidend zijn en we de overtuiging van economische groei loslaten. Daarnaast dienen we het idee te integreren dat meer consumeren niet tot een hongere kwaliteit van leven leidt. Hieruit zou een duurzamere economie voort kunnen komen die beter is voor het ecologische systeem en die ons levensgeluk kan vergroten.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorF. Suárez Müller (Supervisor) & S. L. E. van Goelst Meijer (Supervisor)

Cite this

'