"…een bepaalde bril die we moeten opzetten". Een onderzoek naar een mogelijke educatieve bijdrage van geestelijk verzorgers aan de bevordering van herstelondersteunende zorg in de psychiatrie

  • Anke Lauke

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In de geestelijke gezondheidszorg is verandering gaande: steeds meer psychiatrische instellingen streven ernaar om herstelondersteunende zorg als leidend principe van hun dienstverlening te implementeren. In deze scriptie onderzoek ik in hoeverre hierdoor voor geestelijk verzorgers mogelijkheden ontstaan hun kennis en expertise over zingeving ten behoeve van deze nieuwe benadering in te brengen. Daarbij heb ik gefocust op een educatieve bijdrage in vorm van een module voor verpleegkundigen en begeleiders. Het gaat om een exploratieve case study bij Delta Psychiatrisch Centrum waarvoor ik vijf (ex)cliёnten en zes verpleegkundigen/begeleiders geïnterviewd heb. Uit de theorie komt naar voren dat binnen de herstelliteratuur zingevingselementen aanwezig zijn, echter redelijk versnipperd. De analyse van de empirische data bevestigt deze indruk. Met name binnen persoonlijk herstel, maar ook binnen maatschappelijk en functioneel herstel komen zingevingselementen aan bod. Wat betreft klinisch herstel zou verder onderzoek verricht moeten worden. Concluderend levert herstelondersteunende zorg tal van aangrijpingspunten voor geestelijk verzorgers om hun kennis op educatieve wijze in te brengen, en zich tegelijkertijd als beroepsgroep te profileren. Als eerste opzet heb ik een voorbeeld module vormgegeven.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorA. W. Braam (Supervisor) & A. A. M. Jorna (Supervisor)

Cite this

'