Een fenomenologisch onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

  • Lotte Karskens

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Sinds 2006 is er nieuw zorgstelsel in Nederland van toepassing, in dit stelsel wordt er veel waarde gehecht aan patiëntenparticipatie. Een onderdeel van deze participatie is shared decision making. Dit betekent dat patiënten in samenspraak met hun hulpverlener besluiten nemen tijdens het hele ziekteproces, een onderdeel daarvan is het kiezen van medicatie. Participatie is met name belangrijk in de chronische zorg zoals de zorg voor mensen met Multiple Sclerose (MS). In de praktijk blijkt dat shared decision making nog lastig van de grond komt en er heerst veel kritiek op het concept. Met dit zorgethisch fenomenologisch onderzoek wordt geprobeerd de ervaringen van MS-patiënten in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis omtrent shared decision making over medicatie naar boven te halen. Daarnaast wordt er gekeken hoe deze ervaringen in relatie staan tot goede zorg. In dit onderzoek zijn de ervaringen van zes MS-patiënten die een keuze hebben gemaakt of nog bezig zijn met een keuze onderzocht. De patiënten zijn geobserveerd en geïnterviewd gericht op hun ervaringen met shared decision making. Na analyse middels de IPA-methode zijn zes thema’s naar voren gekomen: het ervaren van onzekerheid, het ervaren van controle, het dwalen door informatie, het afwegen, vertrouwen in de hulpverlener en steun en begrip. Hieruit blijkt dat de ervaring van de respondenten in deze studie verschillend is. Sommige respondenten ervaren vooral controle, andere respondenten ervaren vooral onzekerheid. Binnen het proces van kiezen zijn hulpverleners en naasten belangrijk, zij helpen de respondenten met het maken van een keuze. Binnen de afweging van de keuze spelen verschillende persoonlijke en feitelelijke factoren een rol, daarnaast is gevoel een belangrijk element in de uiteindelijke keuze. Na koppeling van theorie met de bevindingen uit de empirie kan worden gesteld dat er een continuüm is van gezamenlijke besluitvorming dat loopt van zelf controle uitoefenen op de keuze tot de keuze overlaten aan de hulpverlener. Tijdens het proces van kiezen wordt informatie gezocht en een afweging gemaakt, hierin spelen naasten en hulpverleners een belangrijke rol.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorL. H. Visser (Supervisor) & H. van der Meide (Supervisor)

Cite this

'