Een plek om op je plek te zijn
: De rol van de gebouwde omgeving voor de ervaring van belonging van bewoners van instellingsterrein OlmenEs met een licht verstandelijke beperking

  • Janneke Jolink

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit is een sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de rol die de gebouwde omgeving speelt voor belonging van bewoners van een instellingsterrein, met een licht verstandelijke beperking. Centraal in dit onderzoek staat het analytisch kader van geograaf Antonsich, waarin hij belonging ziet als een persoonlijk gevoel van thuis zijn dat afhankelijk is van of een individu verwelkomt wordt door een groep en het gevoel heeft erbij te horen. De methode van het go-along interview is gebruikt om de ervaring van respondenten van plekken op het terrein te onderzoeken. In de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat het contact met andere mensen en dieren, gewoontes en het bij de groep in huis en bij de gemeenschap op het terrein kunnen horen van betekenis is voor belonging van respondenten. De gebouwde omgeving blijkt hierbij een faciliterende rol te spelen. Ten eerste omdat mensen elkaar en de dieren regelmatig ontmoeten, mede door de indeling van het terrein en de woningen. Ten tweede faciliteert de gebouwde omgeving de mogelijkheid voor bewoners om zich terug te trekken van andere bewoners in een veilige, vertrouwde omgeving. Ten derde wordt eigenaarschap gefaciliteerd, omdat mensen hun eigen kamer in kunnen richten en omdat de indeling van het terrein het mogelijk maakt voor sommige bewoners om zelfstandig over het terrein te bewegen. Ten vierde speelt de begrenzing van de gebouwde omgeving een faciliterende rol, omdat dit maakt dat de plekken op het terrein gelimiteerd zijn en daardoor mensen vertrouwd kunnen raken met het hele terrein. Tot slot speelt de gebouwde omgeving een verbindende rol, omdat het terrein alle gebruikers van het terrein aan elkaar bindt.
Date of Award28 Apr 2022
Original languageDutch
SupervisorFemmianne H. Bredewold (Supervisor) & Abdelilah Ljamai (Supervisor)

Cite this

'