Een plek vinden in de wereld. Een Arendtiaans perspectief op ontworteling in de huidige tijd.

  • Sanne Graste

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Het doel van deze literatuurstudie is tweeledig: (1) inzicht verkrijgen in de thematiek ontworteling en een plek vinden in de wereld in de sociaal-culturele context van de 21ste eeuw vanuit Arendts politieke theorie van het spreken en handelen en (2) het concretiseren van Arendts perspectieven ten behoeve van de verdere ontwikkeling van begeleidings- en humaniseringspraktijken van geestelijk begeleiders. In het eerste deel wordt Arendts diagnose van de moderne samenleving uiteengezet. De problemen die Arendt constateert zijn samen te vatten onder de noemer wereldvervreemding, dat wil zeggen de teloorgang van een gemeenschappelijke wereld waarin mensen samenleven, die gegrond is in de ervaring van ontworteling en eenzaamheid. In het tweede deel wordt Arendts primaire inzet gepresenteerd, namelijk de herwaardering van het gemeenschappelijke in het menselijk samenleven, door gezamenlijk te spreken en handelen. Alleen in een gemeenschappelijke verschijningsruimte, de ruimte waar mensen elkaar ontmoeten en zich aan elkaar kunnen tonen, ontstaat de mogelijkheid te wortelen en een plek te vinden te midden van anderen. In het derde deel wordt ingegaan op hoe geestelijk begeleiders zich door Arendts perspectief kunnen laten inspireren. Hiertoe zijn drie noties uit Arendts denken geconcretiseerd, namelijk (1) het creëren van een verschijningsruimte, (2) het begeleiden naar een nieuw begin en (3) amor mundi (zorg en liefde voor de wereld). Uit Arendts oproep tot amor mundi volgt een verbreding van de taakopvatting van geestelijk begeleiders. Het bevorderen van humanisering van instituties en samenleving en het creëren van een verschijningsruimte binnen en met name buiten de muren van instituties wordt veel nadrukkelijker zichtbaar als kerntaak. Dit onderzoek laat zien dat Arendts theorie van het handelen en spreken een belangrijke bijdrage levert aan (a) de verheldering van de onderzoeksproblematiek en (b) de verdere doordenking van de beroepsidentiteit van de geestelijk begeleider.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor) & J. E. M. Machielse (Supervisor)

Cite this

'