Een teken van erkenning. Een kwalitatief onderzoek naar de rol van erkenning in zingeving bij chronische Lymeziekte.

  • de A. Konink

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Een gebrek aan erkenning van de ziekte van Lyme blijkt een probleem in Nederland. Er kan vanuit de Humanistiek een bijdrage geleverd worden aan ons begrip over wat gebrek aan erkenning met de zingeving van mensen met chronische Lymeziekte doet. Het gebrek aan erkenning bij chronische ziekten vindt ten eerste plaats in de institutionele setting en heeft vaak te maken met het feit dat de zorg te technisch is geworden en tekortschiet als het gaat om de ervaringen van patiënten. Het gebrek aan erkenning bij chronische ziekten wordt tevens gevoeld in de persoonlijke levenssfeer. Een goed sociaal netwerk zou kunnen zorgen voor het beter omgaan met stressvolle situaties, maar veel mensen met chronische ziekten ervaren vooral gebrek aan empathie, onbegrip en veroordeling. Zingeving wordt in deze thesis opgevat als een proces, een behoefte, een ervaring en een vermogen. Zingeving heeft betrekking op betekenisgeven aan de wereld en onszelf, vanuit het zingevingskader dat we in de loop van ons leven hebben opgebouwd. Het zingevingsproces bestaat uit het bevredigen van zinbehoeften en wanneer deze zijn bevredigd ervaren we zin als begrijpelijkheid, betrokkenheid, gemoedsrust, eigenwaarde en competentie. Welke rol speelt de genoemde erkenning in het zingevingsproces van mensen met chronische Lymeziekte? Om deze vraag te beantwoorden zijn er in totaal 15 mensen met chronische Lymeziekte geïnterviewd. Uit de analyse blijkt dat een gebrek aan erkenning een rol kan spelen in het zingevingsproces van chronische Lymepatiënten. Een gebrek aan erkenning blijkt een grote invloed te hebben op de zelfwaardering en de identiteitsvorming. De druk op de identiteit blijkt zingevingsprocessen op gang te brengen. Vooral de reacties van de omgeving leiden tot de ervaring van ontkenning en miskenning. Deze reacties blijken zich te richten op de symptomen, de ziekte, het gedrag en de persoon. Deze vormen van het gebrek aan erkenning blijken vooral te raken aan eigenwaarde. Respondenten hebben het beeld van zichzelf dat zij een fysieke ziekte hebben, dat zij chronische Lyme hebben. Dit zelfbeeld wordt door het gebrek aan erkenning ontkend door de sociale omgeving en de institutionele omgeving en daardoor ontstaat er een betekenisdiscrepantie. Het beeld dat de omgeving van de respondenten heeft lijkt niet overeen te komen met hun zelfbeeld, de global meaning. Om deze betekenisdiscrepantie te verkleinen of op te lossen, komt het zingevingsproces op gang. Die zingevingsprocessen blijken bij verschillende respondenten aan te grijpen op verschillende aspecten van hun zingevingskader.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorH. Bosma (Supervisor) & M.J. Trappenburg (Supervisor)

Cite this

'