Een zorgethisch perspectief op racisme in Nederland. Een conceptueel onderzoek naar tegengaan van racisme in de Nederlandse samenleving vanuit zorgethisch perspectief.

  • Rudya Melim

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In deze thesis wordt een visie ontwikkeld op het tegengaan van racisme in Nederland vanuit zorgethisch perspectief. Hiermee beoogt de thesis een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke 'racisme debat' en aan wetenschappelijke en zorgethische kennis met betrekking tot (het tegengaan van) racisme. De hoofdvraag: Wat kunnen zorgethische inzichten toegepast op de context van racisme in Nederland betekenen voor het tegengaan van racisme in Nederland in dienst van goed samenleven vanuit zorgethisch perspectief? wordt beantwoord door eerst te beschrijven hoe we Nederlands racisme kunnen typeren. Vervolgens worden zorgethische inzichten die belangrijk zijn voor het duiden van racisme en het tegengaan daarvan naar voren gehaald. Een verwrongen beeld van samenleven en de relaties tussen mensen daarbinnen zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid die we tegenover elkaar hebben vanuit onze wederzijdse afhankelijkheid en kwetsbaarheid niet wordt erkend. Dit probleem dat ook huidig racisme mogelijk maakt lijkt geworteld in onze samenleving. Onder andere het grote belang van zorgwaarden in het tot stand brengen van een rechtvaardige samenleving komt hierbij naar voren als leidend inzicht. Als laatst worden inzichten met betrekking tot de typering van Nederlands racisme en belangrijke zorgethische inzichten voor duiden en tegengaan geïntegreerd. Moral repair blijkt een onvermijdelijk deel te zijn van het tegengaan van racisme in de Nederlandse samenleving omdat hier niet alleen zorgwaarden mee worden bekrachtigd en uitgedragen, ook de historische wonden die zijn ontstaan worden via deze weg geheeld.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorC. J. W. Leget (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'