Eenheid in verscheidenheid, een onderzoek naar transcendentie en zingeving, identiteit- en gemeenschapsvorming bij het spiritueel festival Open in het licht van het kritisch humanisme van Harry Kunneman

  • van Evert As

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In brede zin gaat mijn scriptie over de spanningsvelden die zich in onze tijd manifesteren tussen autonomie en gemeenschap en seculiere en religieuze wereldbeelden. In deze tijd is er sprake van een spanningsvol samengaan van toenemende modernisering, secularisering en individualisering aan de ene kant, en een opbloei van nieuwe individueel samengestelde en beleefde vormen van religie en spiritualiteit aan de andere kant. Aan de hand van het spirituele festival Open Up, heb ik onderzocht hoe in hedendaagse spiritualiteit het verlaten van traditionele instituties in naam van de persoonlijke vrijheid en autonomie, paradoxaal zorgt voor nieuwe vormen van geëngageerde zingeving, identiteit- en gemeenschapsvorming. Aan de hand van een narratieve analyse van het spirituele discours en de levensbeschouwelijke praktijken, heb ik de sociologische en antropologische vraag naar de relatie tussen het geïndividualiseerde zelf en een spiritueel-wij onderzocht. Vervolgens heb ik deze geanalyseerd aan de hand van het kritisch-humanisme van Harry Kunneman, en beoordeeld of zij voldoet aan de criteria die hij opstelt voor een postmoderne levensbeschouwing. Ik beargumenteer dat er gesproken kan worden van een postmoderne, posttraditionele spiritualiteit. De verwijzingen naar een transcendente Eenheid of Heelheid die in de spiritualiteit bij Open Up centraal staan, laten de postmoderne ruimte voor pluraliteit en uniciteit open, en lijken deze zelfs te bekrachtigen. Meer specifiek laat ik zien dat er in de levensbeschouwelijke inspiratie bij Open Up, een postmoderne verbinding tot stand komt tussen religieus-metafysische en moderne wereldbeelden. Hierin wordt de autonomie van het individu zowel erkend als overstegen. Net als bij Kunneman staan bij Open Up existentiële en morele leerprocessen centraal, waarin zowel de ontwikkeling van het individu een belangrijke rol speelt, als de verbinding met anderen en een groter geheel en waarin verschillen gerespecteerd en gewaardeerd worden.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor) & H. P. Kunneman (Supervisor)

Cite this

'