Eenzaamheid als disconnectie
: Een fenomenologisch onderzoek naar ervaringen van existentiële eenzaamheid bij jongeren die aangesloten zijn bij stichting Join Us

  • Kyra Haerkens

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Jongeren hebben te maken met existentiële eenzaamheid. Onderzoek naar ervaringen van deze vorm van eenzaamheid bij jongeren zijn echter schaars. Door een gebrek aan kennis over deze ervaringen zijn hulpverleners doorgaans niet toegerust om existentiële eenzaamheid te herkennen en op de juiste wijze te begeleiden. Het doel van dit onderzoek is om tot een rijker begrip van ervaringen van existentiële eenzaamheid bij jongeren te komen en inzicht te krijgen in de (ondersteunings)behoeften die jongeren hebben in deze ervaringen.
Aan de hand van een literatuurstudie en empirisch onderzoek bij stichting Join us, is onderzoek gedaan naar de geleefde ervaring van jongeren die te kampen hebben met existentiële eenzaamheid. In het theoretische kader zijn eerst filosofische perspectieven en psychologische perspectieven rondom eenzaamheid beschreven, gevolgd door een empirisch onderzoek om zicht te krijgen op de geleefde ervaringen van de jongeren.

Het empirisch onderzoek is uitgevoerd met behulp van de ‘reflective lifeworld approach’ dat een benadering is in fenomenologisch onderzoek. Deze benadering heeft als doel de essentie van een fenomeen in kaart te brengen. In de elf interviews met jongeren van Join us komt de volgende essentie naar voren: existentiële eenzaamheid is: het lijden aan een gebrek aan verbinding (of disconnectie) met je feitelijke, dagelijkse zelf, met dat wat je had willen voorstellen en/of met anderen. De thema’s in deze essentie zijn: het gevoel alleen op de wereld te zijn, onzichtbaarheid of pijnlijke zichtbaarheid, het vastzitten in jezelf en diepgaande aanwezigheid van een afwezigheid.

In deze ervaringen hebben jongeren behoefte aan verschillende soorten verbondenheid. Stichting Join us biedt hen in een aantal soorten passende ondersteuning, maar in de behoefte aan diepgaande verbondenheid biedt Join us (nog) onvoldoende. Met het maken van ruimte voor diepgaand contact, door in het programma aandacht te hebben voor de betekenis van eenzaamheidservaringen en het levensverhaal, voldoet zij in de behoeften van de existentieel eenzame jongeren. Vervolgonderzoek kan bijdragen aan het vinden van een passende gespreksmethodiek waarin existentiële thema’s een plek krijgen.

Trefwoorden: existentiële eenzaamheid, disconnectie, verbondenheid, fenomenologisch onderzoek, reflective lifeworld approach, RLA, stichting Join us, eenzame jongeren.
Date of Award5 Oct 2021
Original languageDutch
SupervisorAnja Machielse (Supervisor) & Renske Kruizinga (Supervisor)

Cite this

'