Ga pelgrim, ga! Een onderzoek naar betekenissen van seculiere pelgrimage

  • L. Hermans

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit onderzoek is verricht om mogelijke manieren waarop seculiere pelgrimage als rite de passage bijdraagt aan ervaringen van zingeving te onderzoeken. Een seculiere pelgrimstocht baseert zich niet op een religieuze, levensbeschouwelijke of politieke ideologie, in tegenstelling tot een religieuze pelgrimstocht. In het kader van zingeving is er extra aandacht besteed aan levensvragen. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Hoe geven pelgrims betekenis aan het lopen van seculiere pelgrimstochten als rite de passage en welke rol spelen levensvragen hierbij? Deze onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van een empirisch, kwalitatief onderzoek, met als casus “Walk of Wisdom”, een seculiere pelgrimage in de omgeving van Nijmegen, Nederland. Uit de resultaten blijkt dat het seculiere karakter van de pelgrimstocht vrijwel geen rol speelt in de motivatie voor en het ervaren van seculiere pelgrimage. De ervaring van seculiere pelgrimage als rite de passage en het ervaren van zingeving per pelgrim verschilt, door de verschillende invullingen die pelgrims aan hun tocht geven. Voor de één is dit een zingevende ervaring, verdiept door het lopen met een levensvraag, voor de ander is het een manier om uit het dagelijks leven te stappen.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Duyndam (Supervisor) & J. Wojtkowiak (Supervisor)

Cite this

'