Gedeelde smart is halve smart. Een kritische discoursanalyse naar de hulpverlening voor en door jongeren op het forum van de Kindertelefoon

  • Lisa Visser
  • Djoelan Everts

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In dit kritisch discours-analytisch onderzoek is onderzocht hoe jongeren op het forum van de Kindertelefoon elkaar hulp bieden op het gebied van seksualiteit én emotionele problemen en gevoelens, en wat dit betekent voor goede zorg door en voor jongeren vanuit zorgethisch perspectief. Bij het subthema seksualiteit zijn van twaalf hulpvragen de reacties geanalyseerd en bij het subthema emotionele problemen en gevoelens zijn van zes hulpvragen de reacties geanalyseerd. Uit de reacties van de hulpgevers komt het hoofddiscours van openheid naar voren. Het hoofddiscours bestaat uit vijf gezamenlijke discoursen: advies, sociaal netwerk, delen, geruststelling en beoordelen. Afzonderlijk is er bij het subthema seksualiteit het discours van informatie gevonden alsmede het discours van interactie, terwijl bij het subthema emotionele problemen en gevoelens het discours van empathie en het discours van wederkerigheid uit de reacties naar voren komt. er zijn in totaal zes discursieve strategieën gevonden waarvan er drie bij allebei de subthema’s waargenomen worden, namelijk: strategie van benadrukken/geloofwaardigheid, strategie van afzwakken van het probleem en strategie van voorzichtigheid. Bij het subthema seksualiteit komt de strategie van afwijkend taalgebruik naar voren. Bij het subthema emotionele problemen en gevoelens zijn dat de strategie van bevestiging en de strategie van instructie. Bij seksualiteit helpen jongeren elkaar door onzekerheid over het lichaam, seksuele handelingen en relaties weg te nemen, terwijl bij emotionele problemen en gevoelens de hulp erop gericht is om jongeren te stimuleren om hun probleem te delen met iemand uit hun sociale netwerk, zodat zij zich minder eenzaam voelen en passende hulp kunnen krijgen. De openheid die jongeren elkaar geven op het forum draagt bij aan de kwaliteit van de onderlinge relaties die zij op het forum met elkaar hebben. Vanuit zorgethisch perspectief draagt het forum bij aan goede zorg voor en door jongeren, omdat het hebben van goede relaties met elkaar een voorwaarde is om goede zorg te kunnen bieden. Voor jongeren is het gemakkelijker om via social media hulp te zoeken voor hun problemen, omdat zij meer digitaal georiënteerd zijn. Relationaliteit vormt een belangrijke voorwaarde vanuit de Utrechtse Zorgethiek om goede zorg te geven in de particuliere situatie. Dit omdat mensen uit het sociaal netwerk meer zicht hebben op de context. Op het forum ontbreekt de context grotendeels, waardoor het kan zijn dat de zorg niet volledig is toegespitst op de particuliere situatie. Toch lijkt het erop dat jongeren tevreden zijn met de zorg die ze ontvangen, vanwege de reacties die zij geven op de antwoorden van de hulpgevers. Het is niet bekend of de contextloze adviezen leiden goede zorg in de praktijk voor de jongeren.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorC. J. W. Leget (Supervisor) & V. E. Baur (Supervisor)

Cite this

'