Geintegreerde geestelijke verzorging: Ervaringen van zes humanistisch geestelijk verzorgers in de ouderenzorg

  • Greet Jonkers

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Er zijn altijd al spanningen geweest in de beroepsuitoefening van de geestelijk verzorger, zoals tussen het bieden van een vrijplaats en werknemer zijn in de instelling, of tussen het hebben van een vertrouwenspositie en samenwerking met collega’s. Sinds de invoering van de marktwerking in de zorg zijn er echter ook andere, nieuwe spanningsvelden ontstaan. De kwaliteit van zorg wordt tegenwoordig door managers steeds meer beoordeeld vanuit een bedrijfsmatige visie op zorg. Zorgverlening wordt gezien als een product dat aan de zorgvrager geleverd kan worden op basis van een kosten-batenanalyse. Met andere woorden, zorg wordt steeds meer vraaggerichte, productgerichte zorg, die succesvol gevonden wordt als er in geld uitgedrukte doelen mee worden bereikt. De efficiënte en effectief gebleken interventies komen voor vergoeding in aanmerking. Door deze visie moeten professionals duidelijk maken bij wie ze wat doen en waarom en de interventies moeten zichtbare, meetbare resultaten hebben. Deze ontwikkeling zal ook gevolgen gaan hebben voor geestelijk verzorgers. De vraag is of humanistisch geestelijk verzorgers te maken hebben met veranderingen in de ouderenzorg en hoe ze omgaan met die veranderingen in de zorg, met name ten aanzien van de vrijplaatsfunctie. Kunnen zij zich aanpassen aan de marktgeoriënteerde gezondheidszorg? Kunnen zij de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de gesprekken met bewoners handhaven in een organisatie waarin andere werknemers transparant en resultaatsgericht moeten werken? Blijven zij in de praktijk vasthouden aan de vrijplaatsfunctie of vinden zij dat deze functie, deze vertrouwenspositie, onder de huidige omstandigheden ten koste gaat van de zichtbaarheid, de transparantie van hun bijdrage aan de zorg in het verzorgingshuis? Kunnen zij in overlegsituaties tegelijkertijd vertrouwenspersoon zijn èn collega? Kun je als geestelijk verzorger wel een werknemer zijn als alle andere werknemers en geïntegreerd werken? Is integrale geestelijk verzorging in de ouderenzorg eigenlijk wel mogelijk?
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & I. Maso (Supervisor)

Cite this

'